Denna webbplats (agm-software.com) ägs av AGM Software OÜ ( Harju maakond, Tallinn, Sepapaja tn, 15551, 6 ) (“Säljaren”, “vi”, “oss” eller “AGM Software OÜ”).

Personliga uppgifter
Vi informerar dig om att de personuppgifter som samlas in på webbplatsen under inga omständigheter kommer att distribueras till tredje part, eller säljas, hyras ut eller lånas ut. I enlighet med lagen har du rätt att få tillgång till, ändra, korrigera och radera alla uppgifter om dig (artikel 34 i den franska dataskyddslagen av den 6 januari 1978). Du kan när som helst begära att få utöva denna rättighet antingen genom att kontakta oss via livechatten eller via e-postadressen shop@agm-software.com, eller genom att skicka ett brev till redaktörens adress.

Trafikanalys
Denna webbplats använder Google Analytics, en tjänst för analys av webbtrafik som tillhandahålls av Google Inc (“Google”). Google Analytics använder “cookies”, som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera besökarnas användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part där så krävs enligt lag, eller där sådana tredje parter behandlar informationen på Googles vägnar. Google kommer inte att associera din IP-adress med någon annan data som innehas av Google. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Om du gör det kan det dock hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar uppgifter om dig på det sätt och för de syften som anges ovan.

1) Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor (nedan kallade “allmänna villkor”) för AGM Software OÜ gäller för alla avtal som ingås mellan säljaren och en avtalspart (nedan kallad “kunden”) och som avser försäljning, leverans eller tillfällig överföring av olika digitala innehåll, digitala produkter eller icke-digitala produkter (alla nedan kallade “produkter”). I den mån säljaren också erbjuder tjänster tillhandahålls dessa uteslutande som tilläggstjänster till de ovan nämnda försäljningsavtalen. Kundens allmänna affärsvillkor som avviker från, strider mot eller kompletterar dessa allmänna affärsvillkor blir endast en integrerad del av avtalet om och i den mån som säljaren uttryckligen har samtyckt till att de träder i kraft. Säljaren godkänner inte underförstått kundens allmänna affärsvillkor genom ett avtalsförhållande. Detta krav på godkännande gäller i samtliga fall, även om Säljaren t.ex. tillhandahåller tjänster till Kunden utan några villkor och med vetskap om Kundens GTCB.

1.2 Dessa Allmänna Villkor gäller för både konsumenter och företag. Om inte annat anges i AV nedan gäller samtliga villkor för både företags- och konsumentavtal. Om vissa villkor inte gäller (eller endast gäller i modifierad form) för konsumenter anges detta uttryckligen.

1.3 Dessa allmänna villkor gäller även för framtida avtalsförhållanden mellan Kunden och Säljaren om Kunden är ett företag.

1.4 Med digitalt innehåll avses enligt dessa AV digitala erbjudanden som inte är digitala produkter, såsom åtkomstkoder, produktnycklar eller annan information i digital form.

1.5 Enligt dessa AV definieras digitala produkter som programvara utan fysiskt medium, som säljaren tillhandahåller i immateriell form genom nedladdning – i förekommande fall genom att bevilja vissa nyttjanderätter inom de ramar som anges i punkterna 5 och 6.

1.6 Vid tillämpningen av dessa GTC inkluderar icke-digitala produkter programvara på ett fysiskt medium som tillhandahålls av säljaren som en vara – i förekommande fall genom att bevilja vissa användningsrättigheter inom ramen för punkterna 5 och 6 – samt alla typer av jämförbara fysiska varor.

1.7 Genom att lägga en beställning i enlighet med punkt 2.2 nedan accepterar Kunden dessa GTC.

2) Ingående av avtal

2.1 Vid köp i säljarens onlinebutik ingås inte avtalet genom att en beställning görs. Kundens beställning är mer besläktad med inlämnandet av ett erbjudande i syfte att ingå ett avtal. Priser, offerter och beskrivningar av produkter eller andra tjänster som säljaren nämner i sin webbutik är inte egentliga erbjudanden.

2.2 När ett köp görs på en av säljarens webbplatser ingås avtalet när kunden gör beställningen.

2.3 Innan beställningen valideras via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden fortfarande undvika eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa den information som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt hjälpmedel för att upptäcka skrivfel är webbläsarens zoomfunktion, som ökar storleken på det teckensnitt som visas på skärmen. Som en del av den elektroniska beställningsprocessen kan kunden när som helst korrigera sina uppgifter med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna – tills han eller hon klickar på knappen för att slutföra beställningsprocessen.

2.4 När ett köp görs via onlinebutiken innebär bekräftelsen av beställningen inte att säljaren accepterar det erbjudande som kunden har lämnat. Ett avtal mellan köparen och kunden ingås endast genom efterföljande åtgärder från säljarens sida i enlighet med punkt 2.5.

2.5 Säljaren får acceptera kundens anbud inom fem dagar.

Om mer än ett av de ovan nämnda alternativen föreligger, ingås avtalet vid den tidpunkt då ett av alternativen inträffar först.

2.6 Tidsfristen för accept av anbudet enligt punkt 2.5 löper från dagen efter det att anbudet lämnades av kunden och löper ut vid utgången av den femte dagen efter det att anbudet lämnades. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande före utgången av den ovannämnda perioden, anses erbjudandet ha avvisats och kunden är inte längre bunden av den konsumtion som föreskrivs i avtalet i fråga.

2.7 Avtalet ingås uteslutande på franska.

2.8 Om kunden tillhandahåller en e-postadress för genomförandet av avtalet, är kunden skyldig att se till att e-postmeddelanden som skickas av säljaren kan levereras till denna adress. Detta gäller i synnerhet spamfilter, vars korrekta konfiguration är kundens ansvar, som är skyldig att se till att e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som ansvarar för behandlingen av beställningen kan levereras. Säljaren eller den tredje part som ansvarar för att behandla beställningen åtar sig att utforma e-postmeddelandena på ett sådant sätt att de inte (särskilt genom den valda textmodellen) ger ett utseende som objektivt sett sannolikt gör att de verkar vara oönskade meddelanden.

3) Avtalets syfte

3.1 Säljaren levererar produkter till kunden. Den kommer endast att tillhandahålla tjänster som sidotjänster till avtal om leverans av produkter. I sådana fall är den typ av tjänst som avtalats avgörande. För att tillhandahålla de avtalade tjänsterna använder säljaren sina egna anställda, underleverantörer eller andra tredjepartsagenter.

3.2 Vid avtal om leverans av icke-digitala produkter baseras säljarens prestation på den beskrivning som ges i säljarens onlinebutik eller på den relevanta handelsplatsen. Säljaren hänvisar till bestämmelserna om äganderättsförbehåll i punkt 10. Vid avtal om leverans av programvara (nedan kallat “programvaruköp”) förbinder sig säljaren att till kunden permanent överföra den programvara som avses i licenscertifikatet. Säljaren åtar sig att överföra en kopia av nämnda programvara på ett lämpligt medium – såsom en CD-ROM, BluRay-skiva, USB-nyckel eller via en nedladdningslänk. Före full betalning av köpeskillingen i enlighet med punkt 8 är alla databärare och användardokumentation föremål för säljarens äganderättsförbehåll. Beskrivningen av produkten i säljarens onlinebutik eller på den relevanta handelsplatsen är avgörande för vilken typ av programvara som ska levereras. Säljaren åtar sig också att tillhandahålla de rättigheter som beviljas i enlighet med punkt 4.

3.3 När det gäller ett avtal om leverans av digitala produkter åtar sig säljaren att:

a) Vid köp av programvara, att säkerställa den slutgiltiga överföringen av programvaran som distribueras i objektkod, i enlighet med licenscertifikatet. Säljaren skall ange hur programvaran kan laddas ned och tillhandahålla en tryckt eller nedladdningsbar version av den tillhörande användardokumentationen. Före full betalning av köpeskillingen i enlighet med punkt 8 skall den tillhandahållna användardokumentationen vara föremål för säljarens äganderättsförbehåll. Beskrivningen av produkten i säljarens onlinebutik eller på den relevanta handelsplatsen är avgörande för vilken typ av programvara som ska levereras. Säljaren skall också ansvara för de rättigheter som beviljas i enlighet med punkt 4 ;
b) När det gäller avtal om tillfällig överföring av programvara (nedan kallad “programvaruleasing”), säkerställa tillfällig överföring av programvara som distribueras i objektkod, i enlighet med licenscertifikatet. Säljaren skall ange hur programvaran kan laddas ned och tillhandahålla en tryckt eller nedladdningsbar version av den tillhörande användardokumentationen. Före full betalning av köpeskillingen i enlighet med punkt 8 skall den tillhandahållna användardokumentationen vara föremål för säljarens äganderättsförbehåll. Beskrivningen av produkten i säljarens onlinebutik eller på den relevanta handelsplatsen är avgörande för vilken typ av programvara som ska levereras. Säljaren är också ansvarig för de rättigheter som beviljas i enlighet med punkt 5.
3.4 Vid avtal om leverans av digitalt innehåll är säljaren skyldig att leverera det digitala innehållet. Användning av det digitala innehåll som skickas till kunden omfattas av respektive leverantörs användarvillkor. Användning av det digitala innehållet är föremål för full betalning av inköpspriset i enlighet med punkt 8. Säljaren kan tillfälligt tillåta användning före detta datum.

3.5 Säljaren ska endast tillhandahålla tjänster som kontraktsenliga eller efterkontraktsenliga tilläggstjänster i samband med de ovannämnda huvudsakliga prestationsåtagandena och endast om de berörda tjänsterna uttryckligen har avtalats med kunden.

3.6 Leveransen av föremålet för avtalet ska ske i enlighet med de villkor som anges i punkt 9.

3.7 För det fall Säljarens fullgörande av sina avtalsenliga skyldigheter försvåras eller helt utesluts av att Kundens anställda, dokument, data eller utrustning inte finns tillgängliga på ett lämpligt eller tillräckligt sätt, eller av att Kunden inte uppfyller sina skyldigheter att samarbeta, inklusive att hålla tidsfrister, har Säljaren rätt att debitera Kunden för eventuella extra kostnader som uppkommer.

3.8 Om Kunden är ett företag förbehålls rätten till korrekt och snabb leverans från Säljarens egna leverantörer, förutsatt att Säljaren inte är ansvarig för förseningen eller den bristfälliga leveransen i fråga.

3.9 I enlighet med bestämmelserna i Europeiska unionens domstol sedan UsedSoft GmbH vs. Oracle International Corp. dom, daterad den 3 juli 2012 (mål c-128/11), förklarar AGM Software OÜ:

  • Att produkten förvärvades av AGM Software OÜ enligt ett avtal med dess leverantörer som garanterar dess äkthet och laglighet;
  • Att produkten inte är en testversion eller tillfällig version, utan att det är en slutgiltig version;

4) Rättigheter som beviljas i avtal om köp av programvara

4.1. Denna punkt 4 gäller uteslutande för avtal om köp av programvara i enlighet med punkterna 3.2 och 3.3 a).

4.2 Vid full betalning av inköpspriset i enlighet med de villkor som anges i punkt 8, ska kunden få rätt att använda produkten på obegränsad och icke-exklusiv basis i den utsträckning som anges i avtalet. Som en provisorisk åtgärd kan säljaren tillåta användning av produkten före detta datum. Antalet personer som använder produkten samtidigt får under inga omständigheter överstiga den maximala kvantitet som tilldelats de produkter som kunden har köpt. Tillåten användning omfattar installation, laddning av programvaran i RAM-minnet och den användning som produkten är avsedd för. Kunden får under inga omständigheter hyra ut eller underlicensiera den köpta produkten, distribuera den eller göra den tillgänglig för allmänheten, vare sig via tråd eller trådlöst, eller överlåta den till tredje part, vare sig mot betalning eller kostnadsfritt. Punkt 4.5 förblir opåverkad.

4.3 Kunden har rätt att skapa en säkerhetskopia av programvaran, om detta är nödvändigt för att säkra efterföljande användning.

4.4 Kunden har endast rätt att dekompilera och reproducera programvaran inom ramen för gällande lagstiftning. Detta tillstånd gäller dock endast under förutsättning att säljaren inte inom en rimlig tidsperiod har försett kunden med den information som krävs i detta avseende.

4.5 Kunden har rätt att permanent överföra den programvara som han har köpt till en tredje part och överlämna tillhörande dokumentation. I sådant fall upphör användningen av programvaran och alla kopior av programvaran som installerats på kundens datorer, liksom alla kopior som lagrats på andra medier, ska raderas eller returneras till säljaren, såvida inte rättsliga skyldigheter kräver bevarande utöver denna period. På säljarens begäran ska kunden skriftligen bekräfta att ovanstående åtgärder har genomförts fullt ut eller – i förekommande fall – förklara skälen till förlängd lagring. Dessutom åtar sig kunden att uttryckligen komma överens med den berörda tredje parten om att omfattningen av de rättigheter som beviljas inom ramen som definieras i denna punkt 4 ska iakttas. Programvarupaket som köpts i volym får under inga omständigheter delas upp.

4.6 Om användningen av programvaran överskrider – antingen kvalitativt (med avseende på den typ av användning som tillåts) eller kvantitativt (med avseende på antalet användare) – omfattningen av de nyttjanderätter som förvärvades när produkten köptes, åtar sig kunden att så snart som möjligt köpa de produkter som krävs för den tillåtna användningen. I händelse av försummelse från Kundens sida kommer Säljaren att hävda sina rättigheter.

4.7 Under inga omständigheter får copyright-meddelanden, serienummer eller någon annan information som finns i programvaran och som bidrar till identifiering av programmet tas bort eller ändras.

4.8 Den levererade licensnyckeln berättigar Kunden att använda den programvara eller det innehåll som anges i respektive produktbeskrivning i den utsträckning som beskrivs där. Produktnycklar är inte licenser utan tjänar endast till att möjliggöra installation och aktivering av ett datorprogram för kunder som redan har erhållit en nyttjanderätt (licens) till detta.

4.9 Om den beställda produkten är slut i lager, samtycker Kunden till att Säljaren får leverera en bättre version av produkten om sådan finns tillgänglig, utan extra kostnad.

5) Rättigheter som beviljas i hyresavtal för programvara

5.1 Denna punkt 5 gäller uteslutande för avtal om tillfällig upplåtelse av programvara i enlighet med punkt 3.3 b).

5.2 Vid full betalning av inköpspriset i enlighet med de villkor som anges i punkt 8, ska kunden erhålla rätten att använda produkten på en icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-sublicensierbar basis och begränsad till det relevanta avtalets löptid, i den utsträckning som anges i sådant avtal och tillhörande licenscertifikat. På provisorisk basis kan säljaren tillåta användning av produkten före detta datum. Gränsen för det tillfälliga uppdragsavtalet bestäms av respektive indikationer i säljarens onlinebutik eller på den relevanta handelsplatsen eller av det val som kunden gör innan avtalet ingås. Tillåten användning omfattar installation, laddning av programvaran i RAM-minnet och den användning som produkten är avsedd för. Kunden får under inga omständigheter hyra ut eller underlicensiera den köpta produkten, distribuera den eller göra den tillgänglig för allmänheten, vare sig via tråd eller trådlöst, eller överlåta den till tredje part, vare sig mot betalning eller kostnadsfritt.

5.3 Kunden har rätt att skapa en säkerhetskopia av programvaran om detta är nödvändigt för att säkra efterföljande användning.

5.4 Kundens dekompilering och reproduktion av programvaran är endast tillåten inom ramen för gällande lagstiftning. Detta tillstånd gäller dock endast under förutsättning att säljaren inte inom en rimlig tidsperiod har försett kunden med den information som krävs i detta avseende.

5.5 Med undantag för de fall som anges i punkterna 5.1 till 5.3 har kunden inte rätt att reproducera programvaran.

5.6 Kunden får inte göra den programvara som levererats till honom tillgänglig för tredje part; detta gäller även för alla andra kopior som gjorts av honom. I synnerhet får programvaran under inga omständigheter överföras, lånas ut, hyras ut eller underlicensieras, och den får inte heller distribueras eller göras tillgänglig för allmänheten.

5.7 Om Kunden bryter mot någon av ovanstående bestämmelser, skall alla nyttjanderätter som beviljats enligt det relevanta avtalet omedelbart upphöra och automatiskt återgå till Säljaren. I sådant fall måste Kunden omedelbart upphöra att använda programvaran, radera alla kopior av programvaran som installerats på dess datorsystem och radera eller återlämna till Säljaren alla säkerhetskopior som Kunden har gjort.

6) Kundens skyldigheter

6.1 Kunden är skyldig att vidta tillräckliga skyddsåtgärder för att förhindra att obehöriga tredje parter får tillgång till de köpta produkterna. Detta gäller i synnerhet kopior av digitalt innehåll, som måste lagras på en säker plats, om inte annat anges i det ingångna avtalet eller i tillhörande användardokumentation eller licenscertifikat.

6.2 Kunden ska utse en kontaktperson vars uttalanden i samband med fullgörandet av avtalet och vars åtgärder är bindande för kunden. Denna bestämmelse gäller inte för konsumenter.

6.3 Före och under ingåendet av avtalet i fråga måste kunden informera säljaren om alla omständigheter och förfaranden som är relevanta för avtalshandlingen, i den mån de är nödvändiga och avgörande för förberedelserna och fullgörandet av nämnda avtal. Denna bestämmelse gäller inte för konsumenter.

6.4 Kunden åtar sig att, efter bästa kunskap och övertygelse, stödja säljaren i fullgörandet av avtalet och att bidra till upprättandet av de villkor som är nödvändiga för ett korrekt fullgörande av avtalet. I synnerhet åtar sig kunden att förse säljaren med alla dokument, data och information som är nödvändiga för att fullgöra de avtalsenliga skyldigheterna i den form som krävs. För detta ändamål är kunden skyldig att informera sina anställda i god tid om kommande leveranser eller andra tjänster som tillhandahålls av säljaren.

7) Ångerrätt

7.1 Konsumenten har rätt att frånträda avtalet.

8) Priser och betalningsvillkor

8.1 Om inte annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser inklusive lagstadgad mervärdesskatt. Eventuella ytterligare frakt- och leveranskostnader anges separat i den relevanta produktbeskrivningen.

8.2 För leveranser utanför Europeiska unionen är det möjligt att det i vissa fall kan uppstå ytterligare kostnader som inte är säljarens ansvar och som ska bäras av kunden. Dessa kan omfatta kostnader i samband med överföring av det belopp som ska betalas via kreditinstitut (till exempel överföringskostnader eller växlingskostnader) eller skatte- eller tullkostnader (till exempel tullavgifter). Sådana ytterligare kostnader för överföring av medel kan också debiteras om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska unionen, men Kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska unionen.

8.3 Kunden kommer att informeras om betalningsmetoden/betalningsmetoderna i säljarens onlinebutik eller på den relevanta handelsplatsen.

8.4 Om förskottsbetalning genom banköverföring har avtalats, förfaller sådan betalning till betalning omedelbart efter avtalets ingående, såvida inte parterna har avtalat om en annan förfallodag.

8.5 Vid betalning med betalningstjänsten PayPal (Europe) S.A.R.L. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad “PayPal”) ska betalningen behandlas i enlighet med PayPals användarvillkor, som finns tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full – eller, om Kunden inte har ett PayPal-konto, i enlighet med de allmänna villkoren för betalningar utan ett PayPal-konto, som finns tillgängliga på https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

8.6 Vid betalning med kreditkort debiteras beloppet så snart beställningen har slutförts.

9) Frakt- och leveransvillkor

9.1 Om inte annat överenskommits mellan parterna skickas produkterna till den leveransadress som kunden har angett. Den leveransadress som anges till säljaren när beställningen behandlas är avgörande för transaktionen.

9.2 Om distributionstjänsten returnerar de produkter som skickats till säljaren på grund av att leverans till kunden inte var möjlig, är kunden ansvarig för att bära de kostnader som uppkommit. Denna bestämmelse gäller inte om leveransen misslyckas till följd av att kunden utövar en giltig ångerrätt, om kunden inte kan hållas ansvarig för de omständigheter som orsakade att leveransen misslyckades, eller om kunden tillfälligt hindrades från att ta emot tjänsten, om inte säljaren meddelade kunden inom en rimlig tidsperiod om leveransen av tjänsten.

9.3 Av logistiska skäl får Kunden inte hämta produkterna från Säljarens lokaler.

9.4 Digitalt innehåll överförs till Kunden i elektronisk form genom att skicka en nedladdningslänk. Produktnycklar skickas till kunden via e-post och på sidan som bekräftar att betalningen har gjorts.

10) Reservation av äganderätt

10.1 Icke-digitala produkter som levereras till kunden förblir säljarens egendom tills full betalning av den förfallna köpeskillingen (äganderättsförbehåll).

10.2 Kunden är skyldig att lagra de icke-digitala produkter som tillhandahålls av säljaren och åtar sig att behandla dem med omsorg. Vid lagring av varor måste kunden ange att dessa produkter är säljarens egendom, särskilt genom att tydligt skilja dem från andra artiklar i lager. Denna klausul gäller inte för konsumenter.

10.3 I händelse av beslag eller andra ingripanden från tredje part måste kunden informera säljaren skriftligen så snart som möjligt.

10.4 Kunden har rätt att återförsälja de icke-digitala produkterna inom ramen för korrekt kommersiell verksamhet; pantsättning eller överföring som säkerhet är dock utesluten. Kunden överlåter härmed till säljaren alla fordringar upp till det slutliga fakturabeloppet som hänför sig till säljarens fordran, som tillfaller kunden i samband med återförsäljningen till framtida köpare eller tredje part. I samma utsträckning som äganderättsförbehållet i punkt 10.1 i dessa allmänna villkor, är den ovan nämnda överlåtelsen avsedd att skydda nämnda fordran. Kunden förblir behörig att inkassera dessa fordringar även efter ovan nämnda överlåtelse. Säljaren har dock rätt att själv driva in fordringarna om kunden inte fullgör sina betalningsförpliktelser, är i dröjsmål med sina betalningar, ansöker om att inleda ett insolvensförfarande eller om kunden definitivt ställer in sina betalningar. I sådana fall får säljaren återkalla inkassotillståndet. Säljaren får dessutom kräva att kunden så snart som möjligt informerar säljaren om de överlåtna fordringarna och deras gäldenärer samt förser säljaren med en skriftlig förklaring om överlåtelsen samt alla handlingar och all information som krävs för indrivning av fordran. Denna klausul gäller inte för konsumenter.

10.5. Om de icke-digitala produkter som säljaren levererar kombineras med eller vävs in i annan lös egendom, och om de då blir en del av en homogen helhet, åtar sig kunden att till säljaren överföra sin andel av samägandet av den homogena helheten. Kunden överlåter härmed till säljaren alla fordringar upp till det slutliga fakturabeloppet avseende säljarens fordran som tillkommer kunden i samband med återförsäljning av varor som säljaren är delägare i; säljaren accepterar denna överlåtelse. Bestämmelserna i punkt 10.4 mening 3 ff skall äga motsvarande tillämpning. Denna punkt gäller inte för konsumenter.

10.6 Om kunden använder de av säljaren levererade icke-digitala produkterna på ett sådant sätt att de blir en integrerad del av en ny vara, ska säljarens äganderätt omvandlas till deläganderätt till den sålunda tillverkade produkten. Kunden överlåter härmed till säljaren alla fordringar upp till det slutliga fakturabeloppet avseende säljarens fordran, som tillkommer kunden i samband med återförsäljningen till framtida köpare eller tredje part. Bestämmelserna i punkt 10.4 mening 3 ff gäller i tillämpliga delar. Denna punkt gäller inte gentemot konsumenter.

10.7 Om de säkerheter som säljaren har rätt till överstiger de säkrade fordringarna med mer än 20 %, är säljaren skyldig att på kundens begäran och efter säljarens gottfinnande frigöra de säkerheter som överstiger den ovan nämnda gränsen.

11) Säkerhet för avtal som avses i punkterna 3.2, 3.3 a) och 3.4

11.1 Bestämmelserna i denna punkt 11 gäller för avtal som ingåtts enligt punkterna 3.2, 3.3 a) och 3.4.

11.2 Anspråk mot Säljaren på grund av materialfel är föremål för en preskriptionstid på ett år från riskövergången, i den mån de hänför sig till nya produkter eller nya tjänster. Denna klausul gäller inte om längre perioder föreskrivs i lag. Denna klausul gäller inte för konsumenter.

11.3 Vid leverans av begagnade produkter är ett anspråk enligt garantin för dolda fel uteslutet – med förbehåll för lagstadgade bestämmelser och andra befintliga avtal. Denna klausul gäller inte för konsumenter.

11.4 All information om produkterna, oavsett om det uttryckligen överenskommits skriftligen eller inte, är endast beskrivningar av egenskaper och inte garantier, garanterade egenskaper, avtalsenliga användningsområden eller liknande. Uppenbara fel (skrivfel, räknefel, formfel etc.) i anmärkningar, protokoll, bruksanvisningar, kalkyler, broschyrer, i säljarens webbutik etc. kan när som helst korrigeras av säljaren. Alla anspråk på avlägsnande av sådana uppenbara fel är uteslutna.

11.5 När det gäller säljarens leveranser är det under alla omständigheter handlarnas ansvar att kontrollera den köpta varan och att meddela säljaren om eventuella fel som de upptäcker, i enlighet med den rättsliga ramen. Om en leverans görs på uppdrag av en mellanhand direkt till en konsument, gäller den kommersiella skyldigheten att meddela också utan begränsning. Denna klausul gäller inte för konsumenter.

11.6 Om kunden vägrar säljarens leverans av någon annan anledning än ett väsentligt fel som begränsar eller förbjuder dess användning, trots att säljaren har förklarat att han åtar sig att fullgöra det ingångna avtalet, är kunden i dröjsmål med accept. Godkännande av leveransen får inte vägras på grund av obetydliga fel.

11.7 Garantin omfattar inte fel som orsakats av felaktig användning, ändringar av systemkomponenter som strider mot avtalsprinciperna, fel som orsakats av användning av olämpliga organisatoriska resurser, användning i en hård- eller mjukvarumiljö som inte uppfyller de krav som anges i licenscertifikatet, ovanliga driftsförhållanden eller ingrepp i systemen av kunden eller tredje part. Om produkterna används med utrustning från tredje part, beviljas garanti för funktions- och prestandafel endast om dessa fel också uppstår oberoende av den berörda utrustningen från tredje part eller om kompatibilitet med den senare har avtalats.

11.8 Om en leverans är behäftad med fel, kan säljaren efter eget val utföra en efterföljande prestation genom att avhjälpa felet (reparation) eller genom att leverera en felfri vara (utbyte). I det senare fallet är kunden skyldig att returnera de defekta produkterna på säljarens begäran, i enlighet med gällande lagbestämmelser. Om kunden är en konsument gäller ovanstående mening, under förutsättning att användningsområden inte kan överlåtas eller ersättas med sitt verkliga värde. Kunden är skyldig att ge säljaren tid och möjlighet till efterföljande prestanda, i synnerhet efterföljande förbättring.

11.9 I händelse av ett bevisat fel och i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna ska säljaren bära de kostnader som uppstår vid verifieringsförfarandena och det efterföljande uppfyllandet av de avtalsenliga skyldigheterna; i detta fall kostnaderna för transport, resor, arbete och material. Om reklamationen av ett dolt fel visar sig vara obefogad, har säljaren rätt att kräva ersättning av kunden för kostnaderna för efterföljande fullgörelse, såvida inte reklamationen inte kan hänföras till kunden. Om efterföljande prestation misslyckas, om säljaren definitivt och oåterkalleligt vägrar efterföljande prestation, om efterföljande prestation inte är acceptabel för kunden, kan kunden, utan att det påverkar eventuella befintliga krav på ersättning, häva avtalet eller minska den motsvarande ersättningen.

11.10 Vid obetydliga avvikelser från avtalad kvalitet, vid obetydlig försämring av funktionalitet, vid naturligt slitage eller skador till följd av felaktig eller försumlig hantering eller lagring, överdriven användning, olämplig utrustning eller externa faktorer som inte föreskrivs i avtalet, ska kunden inte ha rätt att hävda rättigheter och krav enligt garantin för dolda fel. Om efterföljande prestation misslyckas och kunden fortfarande har rätt att kräva ytterligare efterföljande prestation och att hävda sina lagliga rättigheter, kan säljaren kräva att kunden hävdar sina rättigheter inom en rimlig tidsperiod. I detta fall måste kunden informera säljaren skriftligen (t.ex. via e-post, fax eller brev). Tidsfristen iakttas om säljaren tar emot kundens meddelande innan tidsfristen löper ut. Om kunden inte hävdar sina rättigheter i god tid, kan han hävda dessa rättigheter, i synnerhet rätten att dra sig ur avtalet eller att kräva ersättning i stället för fullgörande, endast och endast om en ny rimlig tidsfrist som han har satt för efterföljande fullgörande har löpt ut utan framgång. Denna klausul gäller inte för konsumenter.

11.11 Kundens regressrätt mot säljaren gäller endast i det fall den berörda kunden inte har ingått ett avtal med sin köpare som går utöver de tillämpliga lagstadgade garantirättigheterna. Denna klausul gäller inte för konsumenter.

11.12 Den förkortade preskriptionstiden och ansvarsfriheten enligt punkt 11 i dessa allmänna villkor ska inte gälla vid uppsåtlig eller oaktsam skada på liv, lem eller hälsa, vid uppsåtligt åsidosättande av skyldigheter eller grov oaktsamhet från säljarens sida, vid bedrägligt döljande av en defekt, vid en relevant garanti avseende produkternas kvalitet eller vid krav enligt lagen om produktansvar.

11.13 I den mån Säljaren under detta Avtal tillhandahåller uppdateringar, uppgraderingar, nya programversioner eller annat nytt innehåll i förhållande till föremålet för det ursprungliga Avtalet, skall denna punkt 11 äga motsvarande tillämpning.

11.14 I händelse av rättsliga fel skall bestämmelserna i denna punkt 11 gälla i tillämpliga delar.

12) Garanti för avtal som avses i punkt 3.3 b)

12.1 Bestämmelserna i denna punkt 12 gäller för avtal som ingåtts enligt punkt 3.3 b).

12.2 I händelse av väsentliga fel kan kunden hävda sina rättigheter i enlighet med tillämplig lagstiftning. I förekommande fall är kunden skyldig att informera säljaren om eventuella väsentliga fel så snart som möjligt.

12.3 Kunden har inte rätt att kräva omedelbar uppsägning (brott på grund av fel) av ett visst avtal på grundval av säljarens vägran att bevilja den användning som föreskrivs i avtalet. Denna bestämmelse gäller inte i händelse av bedrägligt beteende från säljarens sida, eller i händelse av en leveransförsening som kan hänföras till säljaren.

12.4 Kunden har inte rätt att hävda rättigheter och anspråk avseende dolda fel i följande fall: programvaran används felaktigt eller missbrukas; programvaran har modifierats eller ändrats utan säljarens föregående skriftliga medgivande; problem eller fel uppstår till följd av användning i en hårdvaru- eller programvarumiljö som inte uppfyller de tekniska krav som beskrivs i licenscertifikatet – om inte kunden kan visa att felet orsakas av programvaran själv.

12.5 Vid obetydliga avvikelser från avtalad kvalitet, vid obetydlig försämring av funktionalitet, vid naturligt slitage eller skador till följd av olämplig eller försumlig hantering eller lagring, överdriven användning, olämplig utrustning eller externa faktorer som inte föreskrivs i avtalet, kan kunden inte hävda sina rättigheter och krav enligt garantin för dolda fel.

12.6 Den uteslutning av ansvar som anges i punkt 12 i dessa allmänna villkor ska inte gälla i händelse av uppsåtlig eller oaktsam skada på liv, lem eller hälsa, i händelse av uppsåtligt brott mot skyldigheter eller grov vårdslöshet från säljarens sida, i händelse av bedrägligt döljande av en defekt, i händelse av en relevant garanti för produkternas kvalitet eller i händelse av anspråk enligt produktansvarslagen.

12.7 I den mån Säljaren under detta Avtal tillhandahåller uppdateringar, uppgraderingar, nya programversioner eller annat nytt innehåll i förhållande till föremålet för det ursprungliga Avtalet, skall denna punkt 12 äga motsvarande tillämpning.

12.8 I händelse av rättsliga fel ska bestämmelserna i denna punkt 12 gälla i tillämpliga delar.

13) “100% pengarna-tillbaka-garanti”: garantiklausul

Garantin gäller under en begränsad period om 2 år från fakturadatum. Undantaget från denna regel är produkter med begränsad livslängd. För dessa produkter är garantiperioden begränsad till respektive livstid. Om det kan styrkas att produkten har köpts från AGM Software OÜ och det finns en skriftlig bekräftelse på att produkten inte längre används och inte har överlåtits till tredje part, återbetalas hela det betalda beloppet utan att ytterligare bevis behöver uppvisas. Återbetalningen sker 14 dagar efter mottagandet av de dokument som krävs av AGM Software OÜ (inköpsbevis och skriftlig bekräftelse).

14) Ansvar i händelse av andra överträdelser av avtalsförpliktelser

14.1 I händelse av ett annat avtalsbrott än en materiell eller rättslig defekt i enlighet med punkterna 11 och 12, är säljaren ansvarig för uppsåtligt eller grovt oaktsamt beteende från sina organ eller agenter och – oavsett graden av skuld – för alla skador till följd av skada på liv, kropp eller hälsa.

14.2 Säljaren ansvarar även för ringa vårdslöshet hos sina medhjälpare i händelse av avtalsbrott, dröjsmål med fullgörelse, brott mot garanti eller brott mot någon annan väsentlig avtalsförpliktelse. Väsentliga avtalsförpliktelser är sådana vars fullgörande i sig är nödvändigt för att avtalet skall kunna fullgöras och som den andra parten har rätt att förvänta sig skall fullgöras. I sådana fall är säljarens ansvar begränsat till den typiska skada som säljaren rimligen kunde ha förutsett vid den tidpunkt då avtalet ingicks.

14.3 Allt ansvar från säljarens sida utöver de fall av ansvar som beskrivs i punkterna 12.1 och 12.2 – oavsett rättslig grund – är uteslutet. Detta gäller i synnerhet för alla anspråk som härrör från brott mot avtalsförpliktelser, liksom för allt skadeståndsansvar, men gäller inte anspråk som härrör från skador som orsakats vid den tidpunkt då avtalet ingicks.

14.4 Säljaren accepterar inget ansvar för förlust av data under testning, eventuella nödvändiga reparationer eller andra tjänster. Det är Kundens ansvar att se till att de data som lagras på relevanta enheter eller datalager är säkra och att inga känsliga data lagras där.

14.5 Ansvarsbegränsningar som avtalats med Kunden gäller även Säljarens organ och ställföreträdare.

14.6 Ovanstående bestämmelser påverkar inte de rättigheter som följer av produktansvarslagen.

15) Användning av kampanjkuponger

15.1 Vouchers som utfärdas gratis av säljaren som en del av kampanjer med en specifik giltighetsperiod, och som kunden inte får köpa under några omständigheter (nedan kallade “kampanjkuponger”), får endast användas i säljarens onlinebutik och endast inom den angivna perioden.

15.2 Vissa artiklar kan uteslutas från kampanjer, förutsatt att uteslutningen anges på kampanjkupongen.

15.3 Kampanjkuponger får endast användas innan beställningen är slutförd. All efterföljande ersättning är utesluten.

15.4 Endast en kampanjkupong får användas per beställning.

15.5 Värdet på produkterna måste vara minst lika med beloppet på kampanjkupongen. Eventuellt återstående saldo återbetalas inte av säljaren.

15.6 Om värdet på kampanjkupongen inte är tillräckligt för att täcka beställningen, kan skillnaden regleras med en av de betalningsmetoder som erbjuds av säljaren.

15.7 Återstoden av en kampanjkupong betalas inte ut i kontanter eller ränta.

15.8 Om Kunden, med stöd av den ångerrätt som föreskrivs i lag, returnerar de produkter som helt eller delvis betalats med en kampanjkupong, kommer Säljaren inte att återbetala kampanjkupongen under några omständigheter.

15.9 Kampanjkuponger är överlåtbara. Säljaren kan, med befriande verkan, göra betalning till innehavaren som löser in kampanjkupongen i säljarens onlinebutik. Denna bestämmelse gäller inte i händelse av kunskap, eller brist på kunskap på grund av en klandervärd underlåtenhet, om den berörda innehavarens oförmåga eller brist på rätt att representera.

16) Omnämnande som referens

Om kunden är ett företag godkänner kunden härmed att säljaren får ange kunden som referens, nämna kundens företag och använda det tillhörande varumärket, särskilt på säljarens webbplats, i säljarens profiler på sociala nätverk (såsom Twitter, LinkedIn, Xing) och i säljarens egna publikationer. Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke för framtiden genom att skicka en förklaring till säljaren.

17) Slutbestämmelser

17.1 Avtalspartnern har endast rätt att överlåta rättigheter och göra anspråk som härrör från avtalsförhållandet till tredje part med föregående skriftligt medgivande från säljaren.

17.2 Dessa allmänna villkor omfattas av fransk lag, utan att utesluta Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG) och hänvisningar till internationell privat- och processrätt. När det gäller konsumenter gäller detta val av tillämplig rättslig ram endast i den mån det skydd som ges inte upphävs av tvingande bestämmelser i lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

17.3 I händelse av en tvist som härrör från avtal för vilka dessa allmänna villkor gäller, ska de franska domstolarna (i enlighet med säljarens säte) ha exklusiv behörighet. Säljaren har dock rätt att hävda sina rättigheter gentemot kunden i varje behörig domstol som har jurisdiktion. Denna klausul gäller inte för konsumenter.