Dette nettstedet (agm-software.com) eies av AGM Software OÜ ( Harju maakond, Tallinn, Sepapaja tn, 15551, 6 ) (“selgeren”, “vi”, “oss” eller “AGM Software OÜ”).

Personopplysninger
Vi informerer deg om at personopplysningene som samles inn på nettstedet ikke under noen omstendigheter vil bli distribuert til tredjeparter, eller solgt, leid ut eller lånt ut. I henhold til loven har du rett til å få tilgang til, endre, korrigere og slette alle opplysninger om deg (art. 34 i den franske personvernloven av 6. januar 1978). Du kan når som helst be om å utøve denne retten enten ved å kontakte oss via live-chatten eller via e-postadressen shop@agm-software.com, eller ved å sende oss et brev til redaktørens adresse.

Trafikkanalyse
Dette nettstedet bruker Google Analytics, en analysetjeneste for nettrafikk levert av Google Inc (“Google”). Google Analytics bruker “cookies”, som er tekstfiler som plasseres på datamaskinen din, for å hjelpe nettstedet med å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse) overføres til og lagres av Google på servere i USA. Google vil bruke denne informasjonen til å evaluere de besøkendes bruk av nettstedet, utarbeide rapporter om nettstedets aktivitet for nettstedets operatører og tilby andre tjenester knyttet til nettstedets aktivitet og internettbruk. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter der loven krever det, eller der slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke knytte IP-adressen din til andre opplysninger som Google har. Du kan avvise bruken av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din, men vær oppmerksom på at du i så fall kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet. Hvis du gjør det, kan det imidlertid hende at du ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du til at Google behandler opplysninger om deg på den måten og til de formålene som er beskrevet ovenfor.

1) Virkeområde

1.1 Disse generelle salgsbetingelsene (heretter kalt “GTCS”) til AGM Software OÜ gjelder for alle kontrakter som inngås mellom selgeren og en kontraktspart (heretter kalt “kunden”), og som gjelder salg, levering eller midlertidig overføring av diverse digitalt innhold, digitale produkter eller ikke-digitale produkter (heretter kalt “produkter”). I den grad selgeren også tilbyr tjenester, leveres disse utelukkende som tilleggstjenester til de nevnte salgskontraktene. Kundens generelle forretningsvilkår som avviker fra, er i strid med eller supplerer disse generelle forretningsvilkårene, blir bare en integrert del av kontrakten hvis og i den grad selgeren uttrykkelig har godtatt at de trer i kraft. Selgeren aksepterer ikke stilltiende kundens generelle forretningsvilkår gjennom et kontraktsforhold. Dette godkjenningskravet gjelder i alle tilfeller, selv om selgeren f.eks. leverer tjenester til kunden uten vilkår og med kjennskap til kundens AVB.

1.2 Disse Vilkårene gjelder både for forbrukere og næringsdrivende. Med mindre annet er angitt i vilkårene nedenfor, gjelder alle vilkår for både næringsdrivende og forbrukere. Hvis visse vilkår ikke gjelder (eller bare gjelder i modifisert form) for forbrukere, er dette uttrykkelig angitt.

1.3 Disse vilkårene gjelder også for fremtidige kontraktsforhold mellom kunden og selgeren dersom kunden er et selskap.

1.4 I henhold til disse vilkårene omfatter digitalt innhold digitale tilbud som ikke er digitale produkter, for eksempel tilgangskoder, produktnøkler eller annen informasjon i digital form.

1.5 I henhold til disse Vilkårene defineres digitale produkter som programvare uten fysisk medium, som selgeren stiller til rådighet i immateriell form ved hjelp av nedlasting – eventuelt ved å gi visse bruksrettigheter innenfor de rammer som er angitt i punkt 5 og 6.

1.6 Ikke-digitale produkter omfatter i disse vilkårene programvare på et fysisk medium som leveres av selgeren som en vare – eventuelt ved å gi visse bruksrettigheter innenfor rammen av punkt 5 og 6 – samt alle typer sammenlignbare fysiske varer.

1.7 Ved å legge inn en bestilling i henhold til punkt 2.2 nedenfor, aksepterer kunden disse vilkårene.

2) Inngåelse av kontrakten

2.1 Ved kjøp i selgerens nettbutikk inngås ikke kontrakten ved å legge inn en bestilling. Kundens bestilling er mer å betrakte som et tilbud med sikte på inngåelse av en avtale. Priser, tilbud og beskrivelser av produkter eller andre tjenester som selgeren oppgir i nettbutikken, er ikke reelle tilbud.

2.2 Når et kjøp gjøres på en av forhandlerens nettsider, inngås kontrakten når kunden legger inn bestillingen.

2.3 Før kunden validerer bestillingen via selgerens online bestillingsskjema, kan han/hun likevel unngå eventuelle inntastingsfeil ved å lese informasjonen som vises på skjermen nøye. Et effektivt teknisk hjelpemiddel for å oppdage skrivefeil er nettleserens zoomfunksjon, som øker størrelsen på skriften som vises på skjermen. Som en del av den elektroniske bestillingsprosessen kan kunden når som helst korrigere det han eller hun har skrevet ved hjelp av de vanlige tastatur- og musefunksjonene – helt til han eller hun klikker på knappen for å fullføre bestillingen.

2.4 Når et kjøp gjøres via nettbutikken, innebærer ikke bekreftelsen av bestillingen at selgeren aksepterer tilbudet fra kunden. En kontrakt mellom kjøperen og kunden inngås bare ved at selgeren deretter handler i samsvar med punkt 2.5.

2.5 Selgeren kan akseptere kundens tilbud innen fem dager.

Hvis det foreligger mer enn ett av de nevnte alternativene, er avtalen inngått på det tidspunktet da ett av alternativene inntreffer først.

2.6 Fristen for aksept av tilbudet i henhold til punkt 2.5 begynner å løpe fra dagen etter at tilbudet ble gitt av kunden og utløper ved utgangen av den femte dagen etter at tilbudet ble gitt. Hvis selgeren ikke aksepterer kundens tilbud innen utløpet av den nevnte perioden, anses tilbudet som avvist, og kunden er ikke lenger bundet av forbruket i den aktuelle kontrakten.

2.7 Kontrakten inngås utelukkende på fransk.

2.8 Hvis kunden oppgir en e-postadresse for gjennomføring av kontrakten, er kunden forpliktet til å sørge for at e-poster sendt av selgeren kan leveres til denne adressen. Dette gjelder spesielt for spamfiltre, som det er kundens ansvar å konfigurere riktig, og kunden er forpliktet til å sørge for at e-poster som sendes av selgeren eller av tredjeparter som er ansvarlige for behandlingen av bestillingen, kan leveres. Selgeren eller tredjeparten som er ansvarlig for behandlingen av bestillingen, forplikter seg til å utforme e-postene på en slik måte at de ikke (særlig gjennom den valgte tekstmodellen) objektivt sett gir inntrykk av å være uønskede meldinger.

3) Avtalens formål

3.1 Selgeren leverer produkter til kunden. Selger vil kun yte tjenester som tilleggstjenester til avtaler om levering av produkter. I slike tilfeller er det avgjørende hvilken type tjeneste som er avtalt. For å levere de avtalte tjenestene bruker selgeren egne ansatte, underleverandører eller andre tredjepartsagenter.

3.2 Når det gjelder avtaler om levering av ikke-digitale produkter, er selgerens ytelse basert på beskrivelsen i selgerens nettbutikk eller på den aktuelle forhandlerens nettsted. Selgeren henviser til bestemmelsene om eiendomsforbehold i punkt 10. Ved avtale om levering av programvare (heretter kalt “programvarekjøp”) forplikter selgeren seg til å overføre programvaren som er nevnt i lisensbeviset til kunden på permanent basis. Selgeren forplikter seg til å overføre en kopi av programvaren på et egnet medium – for eksempel CD-ROM, BluRay-plate, USB-nøkkel eller via en nedlastingslenke. Før full betaling av kjøpesummen i henhold til punkt 8 er alle databærere og brukerdokumentasjon underlagt selgers eiendomsforbehold. Beskrivelsen av produktet i selgerens nettbutikk eller på den aktuelle forhandlerens nettsted er avgjørende for hvilken type programvare som skal leveres. Selgeren forplikter seg også til å gi de rettighetene som er gitt i henhold til punkt 4.

3.3 Når det gjelder en avtale om levering av digitale produkter, forplikter selgeren seg til å :

a) ved kjøp av programvare, å sørge for endelig overføring av programvaren som distribueres i objektkode, i samsvar med lisenssertifikatet. Selgeren skal opplyse om hvordan programvaren kan lastes ned og levere en trykt eller nedlastbar versjon av den tilhørende brukerdokumentasjonen. Før full betaling av kjøpesummen i henhold til punkt 8, skal den leverte brukerdokumentasjonen være underlagt selgers eiendomsforbehold. Beskrivelsen av produktet i selgerens nettbutikk eller på den aktuelle forhandlerens nettsted er avgjørende for hvilken type programvare som skal leveres. Selgeren er også ansvarlig for de rettigheter som er gitt i henhold til punkt 4 ;
b) ved avtaler om midlertidig overdragelse av programvare (heretter kalt “programvareleasing”), sørge for midlertidig overdragelse av programvaren distribuert i objektkode, i samsvar med lisensbeviset. Selgeren skal opplyse om hvordan programvaren kan lastes ned og levere en trykt eller nedlastbar versjon av den tilhørende brukerdokumentasjonen. Før full betaling av kjøpesummen i henhold til punkt 8, skal den leverte brukerdokumentasjonen være underlagt selgers eiendomsforbehold. Beskrivelsen av produktet i selgerens nettbutikk eller på den aktuelle forhandlerens nettsted er avgjørende for hvilken type programvare som skal leveres. Selgeren er også ansvarlig for de rettigheter som er gitt i henhold til punkt 5.
3.4 Ved avtale om levering av digitalt innhold er selgeren forpliktet til å levere det digitale innholdet. Bruk av det digitale innholdet som sendes til kunden, er underlagt den respektive leverandørens bruksvilkår. Bruk av det digitale innholdet er betinget av full betaling av kjøpesummen i henhold til punkt 8. Selgeren kan gi midlertidig tillatelse til bruk før denne datoen.

3.5 Selgeren skal bare levere tjenester som kontraktsmessige eller etterkontraktsmessige tilleggstjenester i forbindelse med de nevnte hovedforpliktelsene, og bare hvis de aktuelle tjenestene er uttrykkelig avtalt med kunden.

3.6 Levering av kontraktsgjenstanden skal skje i samsvar med vilkårene og betingelsene i punkt 9.

3.7 Dersom selgerens oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser hindres eller helt utelukkes som følge av at kundens ansatte, dokumenter, data eller utstyr ikke er tilgjengelig på en hensiktsmessig eller tilstrekkelig måte, eller som følge av at kunden ikke oppfyller sine samarbeidsforpliktelser, herunder overholdelse av tidsfrister, har selgeren rett til å belaste kunden for eventuelle merkostnader.

3.8 Hvis kunden er et selskap, forbeholdes retten til korrekt og rettidig levering fra selgerens egne leverandører, forutsatt at selgeren ikke er ansvarlig for forsinkelsen eller mangelen ved den aktuelle leveransen.

3.9 I samsvar med EU-domstolens bestemmelser etter UsedSoft GmbH vs. Oracle International Corp.-dommen, datert 3. juli 2012 (sak c-128/11), erklærer AGM Software OÜ:

  • At produktet ble anskaffet av AGM Software OÜ i henhold til en kontrakt med leverandørene som sikrer produktets ekthet og lovlighet;
  • at produktet ikke er en prøveversjon eller midlertidig versjon, men en endelig versjon;

4) Rettigheter gitt i kontrakter om kjøp av programvare

4.1. Dette punkt 4 gjelder utelukkende for avtaler om kjøp av programvare i samsvar med punkt 3.2 og 3.3 a).

4.2 Ved full betaling av kjøpesummen i samsvar med vilkårene og betingelsene i punkt 8, skal kunden få rett til å bruke produktet på ubegrenset og ikke-eksklusiv basis i den utstrekning det er fastsatt i kontrakten. Som et midlertidig tiltak kan selgeren tillate bruk av produktet før denne datoen. Antallet personer som bruker produktet samtidig, kan ikke under noen omstendighet overskride det maksimale antallet som er tilordnet de produktene som kunden har kjøpt. Autorisert bruk omfatter installasjon, innlasting av programvaren i RAM-minnet og den bruken som produktet er beregnet for. Kunden kan ikke under noen omstendigheter leie ut eller viderelisensiere det kjøpte produktet, distribuere det eller gjøre det tilgjengelig for allmennheten, verken trådløst eller trådløst, eller gi det videre til tredjepart, enten mot betaling eller gratis. Punkt 4.5 forblir upåvirket.

4.3 Kunden har rett til å lage en sikkerhetskopi av programvaren hvis dette er nødvendig for å sikre senere bruk.

4.4 Kundens dekompilering og reproduksjon av programvaren er kun tillatt innenfor rammen av gjeldende lovgivning. Denne tillatelsen er imidlertid bare gyldig dersom selgeren ikke innen rimelig tid har gitt kunden de nødvendige opplysningene om dette.

4.5 Kunden har lov til å overføre programvaren han har kjøpt til en tredjepart på permanent basis og overlevere den tilhørende dokumentasjonen. I slike tilfeller opphører bruken av programvaren, og alle kopier av programvaren som er installert på kundens datamaskiner, samt alle kopier som er lagret på andre medier, skal slettes eller returneres til selgeren, med mindre juridiske forpliktelser krever oppbevaring utover denne perioden. På forespørsel fra selgeren skal kunden skriftlig bekrefte at ovennevnte tiltak er gjennomført fullt ut eller – der det er aktuelt – forklare årsakene til forlenget lagring. I tillegg forplikter kunden seg til uttrykkelig å avtale med den aktuelle tredjeparten at omfanget av rettighetene som er gitt innenfor rammene som er definert i dette punkt 4, skal overholdes. Programvarepakker som er kjøpt i volum, kan ikke under noen omstendigheter deles opp.

4.6 Hvis bruken av programvaren overskrider – enten kvalitativt (med hensyn til type bruk som er tillatt) eller kvantitativt (med hensyn til antall brukere) – omfanget av bruksrettighetene som ble ervervet da produktet ble kjøpt, forplikter kunden seg til så snart som mulig å kjøpe de produktene som er nødvendige for den autoriserte bruken. Ved unnlatelse fra kundens side vil selgeren gjøre sine rettigheter gjeldende.

4.7 Det er ikke under noen omstendigheter tillatt å fjerne eller endre copyright-merknader, serienummer eller annen informasjon som finnes i programvaren og som bidrar til å identifisere programmet.

4.8 Den leverte lisensnøkkelen gir kunden rett til å bruke programvaren eller innholdet som er angitt i den respektive produktbeskrivelsen i det omfang som er beskrevet der. Produktnøkler er ikke lisenser; de tjener kun til å gjøre det mulig for kunder som allerede har fått en bruksrett (lisens) til et dataprogram, å installere og aktivere det.

4.9 Dersom lagerbeholdningen av det bestilte produktet er oppbrukt, samtykker Kunden i at Leverandøren kan levere en bedre versjon av produktet hvis det er tilgjengelig, uten ekstra kostnad.

5) Rettigheter gitt i kontrakter om leie av programvare

5.1 Dette punkt 5 gjelder utelukkende for avtaler om midlertidig overdragelse av programvare i henhold til punkt 3.3 b).

5.2 Ved full betaling av kjøpesummen i samsvar med vilkårene og betingelsene i punkt 8, skal kunden få rett til å bruke produktet på en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar basis og begrenset til varigheten av den aktuelle avtalen, i den utstrekning det er angitt i avtalen og det tilhørende lisenssertifikatet. På midlertidig basis kan selgeren tillate bruk av produktet før denne datoen. Grensen for den midlertidige overdragelsesavtalen bestemmes av de respektive indikasjonene i selgerens nettbutikk eller på den aktuelle forhandlerens nettsted eller av kundens valg før avtaleinngåelsen. Autorisert bruk omfatter installasjon, lasting av programvaren i RAM-minnet og den bruken produktet er beregnet på. Kunden kan ikke under noen omstendigheter leie ut eller viderelisensiere det kjøpte produktet, distribuere det eller gjøre det tilgjengelig for allmennheten, verken trådløst eller trådløst, eller gi det videre til tredjeparter, verken mot betaling eller gratis.

5.3 Kunden har rett til å lage en sikkerhetskopi av programvaren hvis dette er nødvendig for å sikre senere bruk.

5.4 Kundens dekompilering og reproduksjon av programvaren er kun tillatt innenfor rammene av gjeldende lovgivning. Denne tillatelsen er imidlertid bare gyldig dersom selgeren ikke har gitt kunden de nødvendige opplysningene om dette innen rimelig tid.

5.5 Med unntak av de tilfellene som er nevnt i punkt 5.1 til 5.3, har kunden ikke rett til å reprodusere programvaren.

5.6 Kunden har ikke lov til å gjøre den leverte programvaren tilgjengelig for tredjeparter; dette gjelder også andre kopier som kunden har laget. Programvaren kan ikke under noen omstendigheter overføres, lånes ut, leies ut eller viderelisensieres, og den kan heller ikke distribueres eller gjøres offentlig tilgjengelig.

5.7 Hvis kunden bryter noen av de ovennevnte bestemmelsene, bortfaller alle bruksrettigheter som er gitt i henhold til den aktuelle kontrakten umiddelbart og går automatisk tilbake til selgeren. I slike tilfeller må kunden umiddelbart avslutte bruken av programvaren, slette alle kopier av programvaren som er installert på kundens datasystemer, og slette eller returnere eventuelle sikkerhetskopier til selgeren.

6) Kundens forpliktelser

6.1 Kunden er forpliktet til å iverksette tilstrekkelige beskyttelsestiltak for å forhindre at uautoriserte tredjeparter får tilgang til de kjøpte produktene. Dette gjelder særlig kopier av digitalt innhold, som skal oppbevares på et sikkert sted, med mindre annet er fastsatt i den inngåtte avtalen eller i tilhørende brukerdokumentasjon eller lisensbevis.

6.2 Kunden må utpeke en kontaktperson hvis uttalelser i forbindelse med oppfyllelsen av avtalen og hvis handlinger er bindende for kunden. Denne bestemmelsen gjelder ikke for forbrukere.

6.3 Før og under inngåelsen av den aktuelle avtalen skal kunden informere selgeren om alle forhold og prosedyrer som er relevante for avtaleinngåelsen, i den grad de er nødvendige og avgjørende for utarbeidelsen og gjennomføringen av avtalen. Denne bestemmelsen gjelder ikke for forbrukere.

6.4 Kunden forplikter seg til, etter beste overbevisning, å støtte selgeren i oppfyllelsen av kontrakten og å bidra til å etablere de forholdene som er nødvendige for en korrekt oppfyllelse av kontrakten. Spesielt forplikter kunden seg til å gi selgeren alle dokumenter, data og informasjon som er nødvendig for å oppfylle kontraktsforpliktelsene i den nødvendige formen. For dette formål er kunden forpliktet til å informere sine ansatte i god tid om kommende leveranser eller andre tjenester som leveres av selgeren.

7) Angrerett

7.1 Forbrukeren har angrerett.

8) Priser og betalingsbetingelser

8.1 Med mindre annet er angitt i selgerens produktbeskrivelse, er de oppgitte prisene totalpriser inkludert lovpålagt merverdiavgift. Eventuelle ekstra frakt- og leveringskostnader er spesifisert separat i den aktuelle produktbeskrivelsen.

8.2 For leveranser utenfor EU er det mulig at det i visse tilfeller kan påløpe ekstra kostnader som ikke er selgerens ansvar, og som må dekkes av kunden. Det kan for eksempel dreie seg om kostnader forbundet med overføring av det skyldige beløpet via kredittinstitusjoner (for eksempel overførings- eller vekslingskostnader) eller skatte- eller tollkostnader (for eksempel toll). Slike tilleggskostnader knyttet til overføring av midler kan også påløpe dersom leveringen ikke skjer til et land utenfor EU, men kunden betaler fra et land utenfor EU.

8.3 Kunden vil bli informert om betalingsmåten(e) i selgerens nettbutikk eller på den aktuelle forhandlerens nettsted.

8.4 Hvis det er avtalt forskuddsbetaling via bankoverføring, forfaller betalingen umiddelbart etter avtaleinngåelsen, med mindre partene har avtalt en annen forfallsdato.

8.5 Ved betaling med betalingstjenesten PayPal (Europe) S.A.R.L. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter kalt “PayPal”), skal betalingen behandles i henhold til PayPals bruksvilkår, som er tilgjengelige på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full – eller, hvis kunden ikke har en PayPal-konto, i henhold til de generelle vilkårene for betalinger uten PayPal-konto, som er tilgjengelige på https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

8.6 Ved betaling med kredittkort vil beløpet bli belastet så snart bestillingen er fullført.

9) Frakt- og leveringsbetingelser

9.1 Med mindre annet er avtalt mellom partene, sendes produktene til den leveringsadressen som kunden har oppgitt. Leveringsadressen som oppgis til selgeren når bestillingen behandles, er avgjørende for transaksjonen.

9.2 Hvis distribusjonstjenesten returnerer produktene som er sendt til selgeren fordi levering til kunden ikke var mulig, er kunden ansvarlig for å bære de påløpte kostnadene. Denne bestemmelsen gjelder ikke hvis leveringen mislykkes som følge av at kunden utøver en gyldig angrerett, hvis kunden ikke kan holdes ansvarlig for omstendighetene som førte til at leveringen mislyktes, eller hvis kunden var midlertidig forhindret fra å ta imot tjenesten, med mindre selgeren varslet kunden innen rimelig tid om levering av tjenesten.

9.3 Kunden kan av logistiske årsaker ikke hente produktene i selgerens lokaler.

9.4 Digitalt innhold overføres til Kunden i elektronisk form ved å sende en nedlastingslenke. Produktnøkler sendes til kunden via e-post og på siden som bekrefter at betaling er gjennomført.

10) Forbehold om eierskap

10.1 Ikke-digitale produkter som leveres til kunden forblir selgerens eiendom inntil full betaling av kjøpesummen er skjedd (eiendomsforbehold).

10.2 Kunden er forpliktet til å oppbevare de ikke-digitale produktene som er levert av selgeren, og forplikter seg til å behandle dem med forsiktighet. Ved lagring av varene skal kunden gjøre oppmerksom på at disse produktene er selgerens eiendom, særlig ved å skille dem tydelig fra andre varer på lager. Denne klausulen gjelder ikke for forbrukere.

10.3 Ved beslagleggelse eller andre inngrep fra tredjemann må kunden informere selgeren skriftlig så snart som mulig.

10.4 Kunden har rett til å videreselge de ikke-digitale produktene som ledd i en forsvarlig kommersiell virksomhet, men pantsettelse eller overdragelse som sikkerhet er utelukket. Kunden overdrar herved til selgeren alle krav opp til det endelige fakturabeløpet knyttet til selgerens krav, som tilfaller kunden i forbindelse med videresalg til fremtidige kjøpere eller tredjeparter. I samme grad som klausulen om eiendomsforbehold i punkt 10.1 i disse Vilkårene, er den nevnte overdragelsen ment å beskytte nevnte fordring. Kunden forblir berettiget til å inndrive disse fordringene selv etter overdragelsen. Selgeren har imidlertid rett til selv å inndrive fordringene dersom kunden ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser, er i restanse med sine betalinger, begjærer åpning av insolvensbehandling eller dersom kunden definitivt innstiller sine betalinger. I slike tilfeller kan selgeren tilbakekalle inkassobevillingen. I tillegg kan selgeren kreve at kunden så snart som mulig informerer selgeren om de overdratte fordringene og deres debitorer, og gir selgeren en skriftlig erklæring om overdragelsen samt alle dokumenter og opplysninger som er nødvendige for å inndrive fordringen. Denne klausulen gjelder ikke for forbrukere.

10.5. Hvis de ikke-digitale produktene som leveres av selgeren, kombineres med eller veves inn i annet løsøre, og hvis de da blir en del av en homogen helhet, forplikter kunden seg til å overføre sin andel av sameie i den homogene helheten til selgeren. Kunden overdrar herved til selgeren alle krav opp til det endelige fakturabeløpet som gjelder selgerens fordring og som tilfaller kunden i forbindelse med videresalg av varer som selgeren er medeier i; selgeren aksepterer denne overdragelsen. Bestemmelsene i punkt 10.4 pkt. 3 ff. gjelder tilsvarende. Dette punktet gjelder ikke overfor forbrukere.

10.6 Hvis kunden bruker de ikke-digitale produktene som er levert av selgeren på en slik måte at de blir en integrert del av en ny vare, skal selgerens eiendomsrett omdannes til medeierskap til det således fremstilte produktet. Kunden overdrar herved til selgeren alle krav opp til det endelige fakturabeløpet knyttet til selgerens krav, som tilfaller kunden i forbindelse med videresalg til fremtidige kjøpere eller tredjeparter. Bestemmelsene i punkt 10.4 pkt. 3 ff. gjelder tilsvarende. Dette punktet gjelder ikke for forbrukere.

10.7 Hvis de sikkerheter som selgeren har krav på, overstiger de sikrede fordringene med mer enn 20 %, er selgeren forpliktet til på kundens anmodning og etter selgerens skjønn å frigi de sikkerheter som overstiger den nevnte grensen.

11) Sikkerhetsstillelse for kontrakter nevnt i punkt 3.2, 3.3 a) og 3.4

11.1 Bestemmelsene i dette punkt 11 gjelder for avtaler inngått i henhold til punkt 3.2, 3.3 a) og 3.4.

11.2 Krav mot selgeren på grunn av vesentlige mangler foreldes etter ett år fra risikoens overgang, i den grad de gjelder nye produkter eller nye tjenester. Denne klausulen gjelder ikke dersom lengre frister er fastsatt ved lov. Denne klausulen gjelder ikke for forbrukere.

11.3 Ved levering av brukte produkter er krav i henhold til garantien for skjulte feil utelukket – med forbehold om lovbestemmelser og andre eksisterende avtaler. Denne klausulen gjelder ikke for forbrukere.

11.4 All informasjon om produktene, enten det er uttrykkelig skriftlig avtalt eller ikke, er kun beskrivelser av egenskaper, og ikke garantier, tilsikrede egenskaper, kontraktsmessig tiltenkt bruk eller lignende. Åpenbare feil (skrivefeil, regnefeil, formfeil osv.) i merknader, protokoller, bruksanvisninger, beregninger, brosjyrer, i selgerens nettbutikk osv. kan når som helst rettes av selgeren. Ethvert krav om utbedring av slike åpenbare feil er utelukket.

11.5 Når det gjelder leveranser fra selgeren, er det under alle omstendigheter selgerens ansvar å kontrollere den kjøpte varen og å varsle selgeren om eventuelle feil de oppdager, i samsvar med det juridiske rammeverket. Hvis en levering skjer på vegne av en mellommann direkte til en forbruker, gjelder også den kommersielle varslingsplikten uten begrensninger. Denne klausulen gjelder ikke for forbrukere.

11.6 Hvis kunden avviser selgerens leveranse av en annen grunn enn en vesentlig mangel som begrenser eller forbyr bruken av den, til tross for at selgeren har erklært at han forplikter seg til å oppfylle den inngåtte avtalen, er kunden i mislighold. Aksept av leveransen kan ikke nektes på grunn av ubetydelige mangler.

11.7 Garantien dekker ikke mangler som skyldes uhensiktsmessig bruk, endringer av systemkomponentene som strider mot avtaleprinsippene, mangler som skyldes bruk av uegnede organisatoriske ressurser, bruk i et maskinvare- eller programvaremiljø som ikke oppfyller kravene i lisenssertifikatet, uvanlige driftsforhold eller inngrep i systemene fra kundens eller tredjeparts side. Hvis produktene brukes sammen med tredjepartsutstyr, gis det bare garanti for funksjons- og ytelsesfeil hvis disse feilene også oppstår uavhengig av det aktuelle tredjepartsutstyret, eller hvis kompatibilitet med sistnevnte er kontraktsmessig avtalt.

11.8 Dersom en leveranse er mangelfull, kan selgeren etter eget valg foreta etterlevering ved å utbedre mangelen (reparasjon) eller ved å levere en mangelfri vare (omlevering). I sistnevnte tilfelle er kunden forpliktet til å returnere de mangelfulle produktene på selgerens anmodning, i samsvar med gjeldende lovbestemmelser. Hvis kunden er en forbruker, gjelder setningen ovenfor, under forutsetning av at bruken ikke kan overføres eller erstattes av den faktiske verdien. Kunden er forpliktet til å gi selgeren tid og anledning til etterfølgende ytelse, spesielt etterfølgende forbedring.

11.9 I tilfelle en påvist mangel og i samsvar med lovbestemmelsene, skal selgeren bære kostnadene som oppstår i forbindelse med verifiseringsprosedyrene og den etterfølgende oppfyllelsen av kontraktsforpliktelsene; i dette tilfellet transport-, reise-, arbeids- og materialkostnader. Hvis reklamasjonen over en skjult mangel viser seg å være uberettiget, har selgeren rett til å kreve refusjon fra kunden for kostnadene ved etterfølgende oppfyllelse, med mindre reklamasjonen ikke kan tilskrives kunden. Hvis etterfølgende oppfyllelse mislykkes, hvis selgeren definitivt og ugjenkallelig nekter etterfølgende oppfyllelse, hvis etterfølgende oppfyllelse ikke er akseptabel for kunden, kan kunden, uten at det berører eventuelle eksisterende erstatningskrav, heve kontrakten eller redusere det tilsvarende vederlaget.

11.10 Ved ubetydelige avvik fra den avtalte kvaliteten, ved ubetydelig forringelse av funksjonaliteten, ved naturlig slitasje eller skader som skyldes feilaktig eller uaktsom håndtering eller lagring, overdreven bruk, uegnet utstyr eller eksterne faktorer som ikke er fastsatt i kontrakten, kan kunden ikke gjøre gjeldende rettigheter og krav i henhold til garantien for skjulte mangler. Hvis etterfølgende oppfyllelse mislykkes og kunden fortsatt har rett til å kreve ytterligere etterfølgende oppfyllelse og gjøre sine rettigheter gjeldende, kan selgeren kreve at kunden gjør sine rettigheter gjeldende innen rimelig tid. I så fall må kunden informere selgeren skriftlig (f.eks. via e-post, faks eller brev). Fristen er overholdt hvis kundens erklæring er mottatt av selgeren før fristens utløp. Hvis kunden ikke gjør sine rettigheter gjeldende i tide, kan han bare gjøre disse rettighetene gjeldende, særlig retten til å heve kontrakten eller kreve erstatning i stedet for oppfyllelse, og bare hvis en ny rimelig frist som han har satt for etterfølgende oppfyllelse, har utløpt uten å lykkes. Denne klausulen gjelder ikke for forbrukere.

11.11 Kundens rett til regress mot selgeren gjelder bare dersom den aktuelle kunden ikke har inngått en avtale med sin kjøper som går ut over gjeldende lovbestemte garantirettigheter. Denne bestemmelsen gjelder ikke for forbrukere.

11.12 Den forkortede foreldelsesfristen og ansvarsfraskrivelsen i punkt 11 i disse vilkårene gjelder ikke ved forsettlig eller uaktsom skade på liv, lemmer eller helse, ved forsettlig pliktbrudd eller grov uaktsomhet fra selgerens side, ved svikaktig fortielse av en mangel, ved en relevant garanti for produktets kvalitet eller ved krav i henhold til produktansvarsloven.

11.13 I den grad selgeren i henhold til denne avtalen leverer oppdateringer, oppgraderinger, nye programversjoner eller annet nytt innhold i forhold til gjenstanden for den opprinnelige avtalen, gjelder dette punkt 11 tilsvarende.

11.14 Ved rettslige mangler gjelder bestemmelsene i dette punkt 11 tilsvarende.

12) Garanti for kontrakter nevnt i punkt 3.3 b)

12.1 Bestemmelsene i dette punkt 12 gjelder for kontrakter inngått i henhold til punkt 3.3 b).

12.2 Ved vesentlige mangler kan kunden gjøre sine rettigheter gjeldende i henhold til gjeldende lovgivning. Der det er aktuelt, er kunden forpliktet til å informere selgeren om eventuelle vesentlige mangler så snart som mulig.

12.3 Kunden har ikke rett til å kreve umiddelbar heving (mislighold) av en gitt kontrakt på grunnlag av at selgeren nekter å innvilge den bruken som er fastsatt i kontrakten. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved svik fra selgerens side eller ved forsinkelse av leveransen som kan tilskrives selgeren.

12.4 Kunden har ikke rett til å gjøre gjeldende rettigheter og krav knyttet til skjulte feil i følgende tilfeller: programvaren brukes på feil måte eller ved misbruk; programvaren er modifisert eller endret uten selgerens skriftlige forhåndssamtykke; problemer eller feil oppstår som følge av bruk i et maskinvare- eller programvaremiljø som ikke oppfyller de tekniske kravene som er beskrevet i lisenssertifikatet – med mindre kunden kan påvise at feilen skyldes programvaren selv.

12.5 Ved ubetydelige avvik fra den avtalte kvaliteten, ved ubetydelig forringelse av funksjonaliteten, ved naturlig slitasje eller skader som følge av uhensiktsmessig eller uaktsom håndtering eller oppbevaring, overdreven bruk, uegnet utstyr eller eksterne faktorer som ikke er fastsatt i kontrakten, kan kunden ikke gjøre gjeldende sine rettigheter og krav i henhold til garantien for skjulte feil.

12.6 Ansvarsfraskrivelsen i punkt 12 i disse vilkårene gjelder ikke ved forsettlig eller uaktsom skade på liv, lemmer eller helse, ved forsettlig pliktbrudd eller grov uaktsomhet fra selgerens side, ved svikaktig fortielse av en mangel, ved en relevant garanti for produktets kvalitet eller ved krav i henhold til produktansvarsloven.

12.7 I den grad selgeren i henhold til denne avtalen leverer oppdateringer, oppgraderinger, nye programversjoner eller annet nytt innhold i forhold til gjenstanden for den opprinnelige avtalen, gjelder dette punkt 12 tilsvarende.

12.8 Ved rettslige mangler gjelder bestemmelsene i dette punkt 12 tilsvarende.

13) “100 % pengene-tilbake-garanti”: Garantiklausul

Garantien gjelder i en begrenset periode på 2 år fra fakturadato. Unntaket fra denne regelen er produkter med begrenset levetid. For disse produktene er garantiperioden begrenset til den respektive levetiden. Hvis det kan dokumenteres at produktet er kjøpt fra AGM Software OÜ, og det fremlegges en skriftlig bekreftelse på at produktet ikke lenger er i bruk og ikke er gitt videre til tredjepart, vil hele det innbetalte beløpet bli refundert uten at det er nødvendig å fremlegge ytterligere dokumentasjon. Tilbakebetalingen skjer 14 dager etter at AGM Software OÜ har mottatt de nødvendige dokumentene (kjøpsbevis og skriftlig bekreftelse).

14) Ansvar i tilfelle andre brudd på kontraktsforpliktelsene

14.1 Ved andre kontraktsbrudd enn en materiell eller rettslig mangel i henhold til punkt 11 og 12 er selgeren ansvarlig for forsettlig eller grovt uaktsom opptreden fra sine organer eller agenter og – uansett skyldgrad – for skader som følge av skade på liv, kropp eller helse.

14.2 Selger er også ansvarlig for lettere uaktsomhet hos sine medhjelpere ved manglende oppfyllelse av en kontrakt, forsinkelse i oppfyllelsen, brudd på en garanti eller brudd på en annen vesentlig kontraktsforpliktelse. Vesentlige kontraktsforpliktelser er forpliktelser som i seg selv er nødvendige for å oppfylle kontrakten, og som den andre parten har rett til å forvente at blir overholdt. I slike tilfeller er selgerens ansvar begrenset til den typiske skade som selgeren med rimelighet kunne ha forutsett da avtalen ble inngått.

14.3 Ethvert ansvar fra selgerens side utover de ansvarstilfellene som er beskrevet i punkt 12.1 og 12.2 – uansett rettslig grunnlag – er utelukket. Dette gjelder spesielt alle krav som oppstår som følge av brudd på kontraktsforpliktelser, samt erstatningsansvar, men ikke krav som oppstår som følge av skader som ble forårsaket på tidspunktet for kontraktsinngåelsen.

14.4 Selgeren påtar seg intet ansvar for tap av data under testing, nødvendige reparasjoner eller andre tjenester. Det er kundens ansvar å sørge for at dataene som er lagret på de aktuelle enhetene eller datalagrene, er sikre og at det ikke er lagret sensitive data der.

14.5 Eventuelle ansvarsbegrensninger som er avtalt med kunden, gjelder også for selgerens organer og medhjelpere.

14.6 Bestemmelsene ovenfor berører ikke rettighetene som følger av produktansvarsloven.

15) Bruk av kampanjekuponger

15.1 Kuponger som utstedes gratis av selgeren som en del av kampanjer med en bestemt gyldighetsperiode, og som kunden ikke kan kjøpe under noen omstendigheter (heretter kalt “kampanjekuponger”), kan kun brukes i selgerens nettbutikk og kun innenfor den angitte perioden.

15.2 Visse varer kan utelukkes fra kampanjer, forutsatt at utelukkelsen er angitt på kampanjekupongen.

15.3 Kampanjekuponger kan bare brukes før bestillingen er fullført. Eventuell etterfølgende kompensasjon er utelukket.

15.4 Kun én kampanjekupong kan brukes per bestilling.

15.5 Verdien av produktene må minst tilsvare beløpet på kampanjekupongen. Eventuelle restbeløp refunderes ikke av selgeren.

15.6 Hvis verdien av kampanjekupongen ikke er tilstrekkelig til å dekke bestillingen, kan differansen gjøres opp ved hjelp av en av betalingsmåtene som selgeren tilbyr.

15.7 Saldoen på en kampanjekupong vil ikke bli utbetalt i kontanter eller renter.

15.8 Hvis kunden i henhold til lovbestemt angrerett returnerer produktene som helt eller delvis er betalt med en kampanjekupong, vil selgeren ikke under noen omstendigheter refundere kampanjekupongen.

15.9 Kampanjekuponger kan overføres. Selgeren kan med frigjørende virkning foreta betaling til innehaveren som løser inn kampanjekupongen i selgerens nettbutikk. Denne bestemmelsen gjelder ikke i tilfelle kunnskap, eller mangel på kunnskap på grunn av en klanderverdig unnlatelse, om inhabilitet eller manglende representasjonsrett for den berørte innehaveren.

16) Angivelse som referanse

Hvis kunden er et selskap, samtykker kunden herved til at leverandøren kan oppgi kunden som referanse ved å nevne selskapet og bruke det tilknyttede varemerket, særlig på leverandørens nettsted, i leverandørens profiler på sosiale nettverk (for eksempel Twitter, LinkedIn, Xing) og i leverandørens egne publikasjoner. Kunden kan når som helst trekke tilbake samtykket for fremtiden ved å sende en erklæring til selgeren.

17) Avsluttende bestemmelser

17.1 Kontraktspartneren har bare rett til å overdra rettigheter og gjøre krav som oppstår som følge av kontraktsforholdet til tredjeparter etter forutgående skriftlig samtykke fra selgeren.

17.2 Disse salgs- og leveringsbetingelsene er underlagt fransk rett, med unntak av FN-konvensjonen om avtaler om internasjonale løsørekjøp (CISG) og henvisninger til internasjonal privat- og prosessrett. Når det gjelder forbrukere, gjelder dette valget av gjeldende lovverk kun i den grad beskyttelsen som gis ikke oppheves av ufravikelige bestemmelser i loven i landet der forbrukeren har sitt vanlige bosted.

17.3 I tilfelle en tvist som oppstår som følge av kontrakter som disse vilkårene gjelder for, skal de franske domstolene (i samsvar med selgerens registrerte kontor) ha eksklusiv jurisdiksjon. Selgeren har likevel rett til å gjøre sine rettigheter gjeldende overfor kunden ved enhver kompetent domstol som har jurisdiksjon. Denne klausulen gjelder ikke for forbrukere.