Deze website (agm-software.com) is eigendom van AGM Software OÜ ( Harju maakond, Tallinn, Sepapaja tn, 15551, 6 ) (“de Verkoper”, “wij”, “ons” of “AGM Software OÜ”).

Persoonlijke gegevens
Wij informeren u dat de persoonlijke gegevens die op de site worden verzameld in geen geval aan derden zullen worden doorgegeven, noch verkocht, verhuurd of uitgeleend. In overeenstemming met de wet hebt u recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van alle gegevens die op u betrekking hebben (art. 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978). U kunt te allen tijde verzoeken dit recht uit te oefenen door contact met ons op te nemen via de live chat of via het e-mailadres shop@agm-software.com, of door ons een brief te sturen naar het redactieadres.

Verkeersanalyse
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webverkeeranalysedienst van Google Inc (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna te noemen “AV”) van AGM Software OÜ zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen de verkoper en een contractpartij (hierna te noemen “de klant”), en die betrekking hebben op de verkoop, levering of tijdelijke overdracht van diverse digitale inhoud, digitale producten of niet-digitale producten (alle hierna te noemen “producten”). Voor zover de verkoper ook diensten aanbiedt, worden deze uitsluitend geleverd als aanvullende diensten bij voornoemde verkoopovereenkomsten. Algemene handelsvoorwaarden van de klant die afwijken van, in tegenspraak zijn met of een aanvulling vormen op deze algemene handelsvoorwaarden, worden alleen een integraal onderdeel van de overeenkomst indien en voor zover de verkoper uitdrukkelijk heeft ingestemd met de inwerkingtreding ervan. De verkoper aanvaardt de AV van de klant niet stilzwijgend door middel van een contractuele relatie. Dit goedkeuringsvereiste geldt in alle gevallen, ook als de verkoper bijvoorbeeld diensten aan de klant levert zonder voorwaarden en met kennis van de AV van de klant.

1.2 Deze AV zijn van toepassing op zowel consumenten als bedrijven. Tenzij hieronder in de AV anders wordt vermeld, zijn alle voorwaarden van toepassing op zowel zakelijke als consumentenovereenkomsten. Indien bepaalde voorwaarden niet (of slechts in gewijzigde vorm) van toepassing zijn op consumenten, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

1.3 Deze AV zijn ook van toepassing op toekomstige contractuele relaties tussen de Klant en de Verkoper indien de Klant een bedrijf is.

1.4 Volgens deze AV omvat digitale inhoud digitale aanbiedingen die geen digitale producten zijn, zoals toegangscodes, productsleutels of andere informatie in digitale vorm.

1.5 Volgens deze AV worden digitale producten gedefinieerd als software zonder fysieke drager, die de verkoper in immateriële vorm ter beschikking stelt door middel van downloaden – in voorkomend geval door het verlenen van bepaalde gebruiksrechten binnen het kader zoals uiteengezet in paragrafen 5 en 6.

1.6 Onder niet-digitale producten in de zin van deze AV wordt mede verstaan software op een fysieke drager die door verkoper als zaak wordt geleverd – in voorkomend geval door het verlenen van bepaalde gebruiksrechten binnen het in lid 5 en 6 gestelde kader – alsmede alle soorten vergelijkbare fysieke zaken.

1.7 Door het plaatsen van een bestelling in overeenstemming met paragraaf 2.2 hieronder, aanvaardt de Klant deze AV.

2) Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Bij aankopen in de online shop van de verkoper komt het contract niet tot stand door het plaatsen van een bestelling. De bestelling van de klant lijkt meer op het doen van een aanbod met het oog op het sluiten van een overeenkomst. Prijzen, prijsopgaven en beschrijvingen van producten of andere diensten die de verkoper in zijn online shop vermeldt, zijn geen feitelijke aanbiedingen.

2.2 Wanneer een aankoop wordt gedaan op een van de sites van de verkoper, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de klant de bestelling plaatst.

2.3 Voordat de klant de bestelling valideert via het online bestelformulier van de verkoper, kan hij eventuele invoerfouten nog voorkomen door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel om typefouten op te sporen is de zoomfunctie van de browser, die het lettertype op het scherm vergroot. Als onderdeel van het elektronische bestelproces kunnen klanten hun invoer op elk gewenst moment corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties – totdat ze op de knop klikken om het bestelproces te voltooien.

2.4 Wanneer een aankoop via de online shop wordt gedaan, betekent de bevestiging van de bestelling niet dat de verkoper het door de klant ingediende aanbod aanvaardt. Een overeenkomst tussen de koper en de klant komt alleen tot stand door een daaropvolgende handeling van de verkoper in overeenstemming met paragraaf 2.5.

2.5 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden.

Als er meer dan een van de bovengenoemde alternatieven bestaat, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van de alternatieven zich het eerst voordoet.

2.6 De termijn voor aanvaarding van het aanbod in de zin van paragraaf 2.5 gaat in op de dag nadat het aanbod door de klant is ingediend en verstrijkt aan het einde van de vijfde dag na indiening van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet voor het einde van voornoemde termijn aanvaardt, wordt het aanbod geacht te zijn verworpen en is de klant niet langer gebonden aan de in de betreffende overeenkomst vastgelegde consumptie.

2.7 Het contract wordt uitsluitend in het Frans gesloten.

2.8 Als de klant een e-mailadres opgeeft voor de uitvoering van het contract, is de klant verplicht ervoor te zorgen dat door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden afgeleverd. Dit geldt in het bijzonder voor spamfilters, waarvan de correcte configuratie onder de verantwoordelijkheid van de klant valt, die verplicht is ervoor te zorgen dat e-mails die door de verkoper of door derden die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de bestelling worden verzonden, kunnen worden afgeleverd. De verkoper of de derde die verantwoordelijk is voor de verwerking van de bestelling verbindt zich ertoe om de e-mails zo op te stellen dat ze (met name door het gekozen tekstuele model) geen objectieve indruk wekken waardoor ze als ongevraagde berichten kunnen worden beschouwd.

3) Doel van de overeenkomst

3.1 De verkoper levert producten aan de klant. Hij zal alleen diensten verlenen als aanvullende diensten bij overeenkomsten voor de levering van producten. In dergelijke gevallen is het soort overeengekomen dienst bepalend. Voor het verlenen van de overeengekomen diensten maakt de verkoper gebruik van eigen werknemers, onderaannemers of andere derden.

3.2 In het geval van een overeenkomst voor de levering van niet-digitale producten is de prestatie van de verkoper gebaseerd op de beschrijving in de online shop van de verkoper of op de desbetreffende website van de verkoper. De verkoper verwijst naar de bepalingen over eigendomsvoorbehoud in paragraaf 10. In het geval van een overeenkomst voor de levering van software (hierna “aankoop van software” genoemd) verplicht de verkoper zich om de software die in het licentiecertificaat wordt genoemd, permanent over te dragen aan de klant. De verkoper verbindt zich ertoe een kopie van de genoemde software op een geschikte drager – zoals een cd-rom, BluRay-schijf, USB-sleutel of via een downloadlink – over te dragen. Voorafgaand aan de volledige betaling van de koopprijs in overeenstemming met paragraaf 8, zijn alle gegevensdragers en gebruikersdocumentatie onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van de verkoper. De beschrijving van het product in de online shop van de verkoper of op de relevante website van de handelaar is bepalend voor het soort software dat moet worden geleverd. De verkoper verbindt zich er ook toe om de rechten te verlenen die worden verleend in overeenstemming met paragraaf 4.

3.3 In het geval van een overeenkomst voor de levering van digitale producten verbindt de verkoper zich ertoe om :

a) in geval van aankoop van software, de definitieve overdracht te verzekeren van de in objectcode verspreide software, in overeenstemming met het licentiecertificaat. De verkoper dient aan te geven hoe de software kan worden gedownload en een afgedrukte of downloadbare versie van de bijbehorende gebruikersdocumentatie te verstrekken. Voorafgaand aan de volledige betaling van de koopprijs in overeenstemming met paragraaf 8, is de meegeleverde gebruikersdocumentatie onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van de verkoper. De beschrijving van het product in de online shop van de verkoper of op de relevante website van de handelaar is bepalend voor het soort software dat moet worden geleverd. De verkoper is ook aansprakelijk voor de overeenkomstig lid 4 verleende rechten;
b) bij overeenkomsten voor de tijdelijke overdracht van software (hierna “leasing van software” genoemd), de tijdelijke overdracht van de in objectcode gedistribueerde software te garanderen, in overeenstemming met het licentiecertificaat. De verkoper dient aan te geven hoe de software kan worden gedownload en een afgedrukte of downloadbare versie van de bijbehorende gebruikersdocumentatie te verstrekken. Voorafgaand aan de volledige betaling van de koopprijs in overeenstemming met paragraaf 8, is de meegeleverde gebruikersdocumentatie onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van de verkoper. De beschrijving van het product in de online shop van de verkoper of op de relevante website van de handelaar is bepalend voor het soort software dat moet worden geleverd. De verkoper is ook aansprakelijk voor de rechten die worden verleend in overeenstemming met paragraaf 5.
3.4 In het geval van een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud is de verkoper verplicht om de digitale inhoud te leveren. Het gebruik van de aan de klant verzonden digitale inhoud is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de betreffende leverancier. Het gebruik van de digitale inhoud is onderworpen aan de volledige betaling van de koopprijs in overeenstemming met paragraaf 8. De verkoper kan het gebruik eerder voorlopig toestaan.

3.5 De verkoper levert alleen diensten als contractuele of postcontractuele nevendiensten in verband met de bovengenoemde hoofdprestatieverplichtingen en alleen als de betreffende diensten uitdrukkelijk zijn overeengekomen met de klant.

3.6 De levering van het voorwerp van het contract vindt plaats in overeenstemming met de voorwaarden in paragraaf 9.

3.7 Indien de uitvoering van de contractuele verplichtingen door de verkoper wordt bemoeilijkt of volledig wordt uitgesloten doordat de medewerkers, documenten, gegevens of apparatuur van de klant niet op passende of voldoende wijze beschikbaar zijn of doordat de klant niet voldoet aan zijn verplichtingen tot medewerking, met inbegrip van het nakomen van termijnen, is de verkoper gerechtigd de klant de extra gemaakte kosten in rekening te brengen.

3.8 Indien de Klant een bedrijf is, blijft het recht op correcte en tijdige levering door eigen leveranciers voorbehouden, mits de Verkoper niet verantwoordelijk is voor de vertraging of gebrekkigheid van de betreffende levering.

3.9 In overeenstemming met de bepalingen van het Hof van Justitie van de Europese Unie sinds het UsedSoft GmbH vs. Oracle International Corp. arrest, gedateerd 3 juli 2012 (zaak c-128/11), verklaart AGM Software OÜ:

  • Dat het Product door AGM Software OÜ is verworven in het kader van een contract met haar leveranciers dat de authenticiteit en legaliteit ervan garandeert;
  • dat het Product geen proefversie of tijdelijke versie is, maar een definitieve versie;

4) Rechten verleend in koopcontracten voor software

4.1. Deze paragraaf 4 is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten voor de aankoop van software in overeenstemming met paragraaf 3.2 en 3.3 a).

4.2 Na volledige betaling van de koopprijs volgens de in paragraaf 8 vermelde voorwaarden ontvangt de klant het recht om het product onbeperkt en niet-exclusief te gebruiken in de mate waarin dit in de overeenkomst is bepaald. Als voorlopige maatregel kan de verkoper het gebruik van het product vóór deze datum toestaan. Het aantal personen dat het product tegelijkertijd gebruikt, mag in geen geval de maximale hoeveelheid overschrijden die is toegewezen aan de producten die de klant heeft gekocht. Toegestaan gebruik omvat de installatie, het laden van de software in RAM en het gebruik waarvoor het product bedoeld is. In geen geval mag de klant het gekochte product verhuren of in sublicentie geven, distribueren of openbaar maken, per draad of draadloos, of doorgeven aan derden, al dan niet tegen betaling. Lid 4.5 blijft onverminderd van kracht.

4.3 Het is Afnemer toegestaan een reservekopie van de programmatuur te maken, indien dit noodzakelijk is om het latere gebruik veilig te stellen.

4.4 Decompilatie en reproductie van de software door de Klant is uitsluitend toegestaan in het kader van het toepasselijke recht. Deze toestemming is echter alleen geldig op voorwaarde dat de verkoper de klant niet binnen een redelijke termijn de in dit verband vereiste informatie heeft verstrekt.

4.5 Het is de klant toegestaan de door hem gekochte software permanent aan een derde over te dragen onder overhandiging van de bijbehorende documentatie. In een dergelijk geval vervalt het gebruik van de software en dienen alle kopieën van de software die op de computers van de klant zijn geïnstalleerd, alsmede alle kopieën die op andere media zijn opgeslagen, te worden verwijderd of aan de verkoper te worden geretourneerd, tenzij wettelijke verplichtingen een langere bewaartermijn vereisen. Op verzoek van de verkoper dient de klant schriftelijk te bevestigen dat de bovenstaande maatregelen volledig zijn geïmplementeerd of – indien van toepassing – de redenen voor langdurige opslag toe te lichten. Bovendien verbindt de klant zich ertoe om met de betrokken derde uitdrukkelijk overeen te komen dat de omvang van de toegekende rechten in het kader van deze paragraaf 4 in acht wordt genomen. Softwarepakketten die in volume worden aangekocht, mogen in geen geval worden opgesplitst.

4.6 Indien het gebruik van de software kwalitatief (met betrekking tot het toegestane gebruik) of kwantitatief (met betrekking tot het aantal gebruikers) de omvang van de bij de aankoop van het product verworven gebruiksrechten overschrijdt, verbindt de klant zich ertoe zo snel mogelijk de producten aan te kopen die nodig zijn voor het toegestane gebruik. In geval van nalatigheid van de Klant zal de Verkoper zijn rechten doen gelden.

4.7 In geen geval mogen copyrightvermeldingen, serienummers of andere informatie die deel uitmaakt van de software en bijdraagt tot de identificatie van het programma, verwijderd of gewijzigd worden.

4.8 De meegeleverde licentiesleutel geeft de Klant het recht om de software of de in de respectieve productbeschrijving aangegeven inhoud te gebruiken in de mate zoals daarin beschreven. Productcodes zijn geen licenties; ze dienen alleen om klanten die al een gebruiksrecht (licentie) voor een computerprogramma hebben ontvangen, in staat te stellen dit programma te installeren en te activeren.

4.9 Indien de voorraad van het bestelde product uitgeput is, stemt de Klant ermee in dat de Verkoper zonder extra kosten een betere versie van het product levert, indien deze beschikbaar is.

5) Rechten verleend in softwarehuurovereenkomsten

5.1 Deze paragraaf 5 is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten voor de tijdelijke terbeschikkingstelling van software in overeenstemming met paragraaf 3.3 b).

5.2 Na volledige betaling van de koopprijs in overeenstemming met de voorwaarden vermeld in paragraaf 8, ontvangt de Klant het recht om het Product te gebruiken op een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare basis en beperkt tot de duur van de relevante overeenkomst, voor zover uiteengezet in die overeenkomst en het bijbehorende licentiecertificaat. Op voorlopige basis kan de verkoper het gebruik van het product vóór deze datum toestaan. De limiet van de tijdelijke gebruiksovereenkomst wordt bepaald door de respectieve aanduidingen in de online shop van de verkoper of op de relevante site van de handelaar of door de keuze die de klant heeft gemaakt vóór het sluiten van de overeenkomst. Toegestaan gebruik omvat de installatie, het laden van de software in het RAM en het gebruik waarvoor het product bestemd is. In geen geval mag de Klant het aangekochte product verhuren of in sublicentie geven, verspreiden of openbaar maken, per draad of draadloos, of doorgeven aan derden, al dan niet tegen betaling.

5.3 Opdrachtgever is gerechtigd een reservekopie van de programmatuur te maken indien dit noodzakelijk is om het latere gebruik veilig te stellen.

5.4 De decompilatie en reproductie van de software door de klant is enkel toegelaten binnen het kader voorzien door de geldende wetgeving. Deze toestemming is echter alleen geldig op voorwaarde dat de verkoper de klant niet binnen een redelijke termijn de vereiste informatie ter zake heeft verstrekt.

5.5 Met uitzondering van de gevallen vermeld in de paragrafen 5.1 tot 5.3, is de klant niet gemachtigd om de software te reproduceren.

5.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde programmatuur aan derden ter hand te stellen; dit geldt ook voor eventuele andere door hem gemaakte kopieën. In het bijzonder mag de software in geen geval worden overgedragen, uitgeleend, verhuurd of in sublicentie worden gegeven, noch worden verspreid of openbaar toegankelijk worden gemaakt.

5.7 Indien de Klant een van de bovenstaande bepalingen schendt, vervallen alle gebruiksrechten die onder het betreffende contract zijn verleend onmiddellijk en komen deze automatisch toe aan de Verkoper. In een dergelijk geval dient de Klant het gebruik van de software onmiddellijk te beëindigen, alle kopieën van de software die op zijn computersystemen zijn geïnstalleerd te verwijderen en alle reservekopieën die hij heeft gemaakt te verwijderen of terug te geven aan de Verkoper.

6) Verplichtingen van de Klant

6.1 De Klant is verplicht voldoende beschermende maatregelen te nemen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot de aangekochte producten. Dit geldt in het bijzonder voor kopieën van digitale inhoud, die op een veilige plaats moeten worden opgeslagen, tenzij anders is bepaald in de gesloten overeenkomst of in de bijbehorende gebruikersdocumentatie of het licentiecertificaat.

6.2 De Klant dient een contactpersoon aan te wijzen wiens verklaringen in verband met de uitvoering van de overeenkomst en wiens handelingen bindend zijn voor de Klant. Deze regeling is niet van toepassing op consumenten.

6.3 Voor en tijdens het sluiten van de betreffende overeenkomst moet de klant de verkoper informeren over alle omstandigheden en procedures die relevant zijn voor de contractuele handeling, voor zover deze noodzakelijk en bepalend zijn voor de voorbereiding en uitvoering van de genoemde overeenkomst. Deze regeling is niet van toepassing op consumenten.

6.4 De klant verplicht zich naar eer en geweten de verkoper te ondersteunen bij de uitvoering van het contract en bij te dragen aan de totstandkoming van de voorwaarden die nodig zijn voor de goede uitvoering van het contract. In het bijzonder verplicht de klant zich om de verkoper alle documenten, gegevens en informatie te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen in de vereiste vorm. Hiertoe is de klant verplicht om zijn medewerkers tijdig te informeren over komende leveringen of andere diensten van de verkoper.

7) Herroepingsrecht

7.1 De consument heeft een herroepingsrecht.

8) Prijzen en betalingsvoorwaarden

8.1 Tenzij anders aangegeven in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de aangegeven prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke btw. Eventuele extra verzend- en leveringskosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

8.2 Voor leveringen buiten de Europese Unie is het mogelijk dat er in bepaalde gevallen extra kosten ontstaan die niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper vallen en voor rekening van de klant zijn. Dit kunnen kosten zijn die verband houden met de overdracht van het verschuldigde bedrag via kredietinstellingen (zoals bijvoorbeeld overdrachtskosten of wisselkosten) of belasting- of douanekosten (zoals bijvoorbeeld douanerechten). Dergelijke extra kosten in verband met het overmaken van geld kunnen ook in rekening worden gebracht wanneer de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de Klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

8.3 De klant wordt in de online shop van de verkoper of op de desbetreffende site van de verkoper geïnformeerd over de betaalmethode(s).

8.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is deze betaling onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van de overeenkomst, tenzij de partijen een andere vervaldatum zijn overeengekomen.

8.5 In geval van betaling via de betalingsservice PayPal (Europe) S.A.R.L. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal” genoemd), wordt de betaling verwerkt volgens de gebruiksvoorwaarden van PayPal, die beschikbaar zijn op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full – of, als de Klant geen PayPal-rekening heeft, volgens de algemene voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, die beschikbaar zijn op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

8.6 In geval van betaling per creditcard wordt het bedrag afgeschreven zodra de bestelling is afgerond.

9) Verzend- en leveringsvoorwaarden

9.1 Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, worden de producten verzonden naar het door de klant opgegeven afleveradres. Het afleveradres dat bij het verwerken van de bestelling aan de verkoper wordt doorgegeven, is bepalend voor de transactie.

9.2 Indien de distributiedienst de verzonden producten aan de verkoper retourneert omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de gemaakte kosten. Deze bepaling is niet van toepassing indien de levering mislukt als gevolg van de uitoefening door de klant van een geldig herroepingsrecht, indien de klant niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de omstandigheden die de mislukking van de levering veroorzaakten, of indien de klant tijdelijk verhinderd was om de dienst in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de klant binnen een redelijke termijn in kennis heeft gesteld van de levering van de dienst.

9.3 Om logistieke redenen is het de Klant niet toegestaan de producten bij de Verkoper af te halen.

9.4 Digitale inhoud wordt in elektronische vorm aan de klant overgedragen door het sturen van een downloadlink. Productcodes worden per e-mail naar de klant gestuurd en op de pagina die de betaling bevestigt.

10) Eigendomsvoorbehoud

10.1 Niet-digitale producten die aan de klant worden geleverd, blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verschuldigde koopprijs (eigendomsvoorbehoud).

10.2 De klant is verplicht de door de verkoper geleverde niet-digitale producten te bewaren en verplicht zich deze met zorg te behandelen. Bij het opslaan van goederen moet de klant aangeven dat deze producten eigendom zijn van de verkoper, met name door ze duidelijk te scheiden van andere artikelen in voorraad. Deze clausule is niet van toepassing op consumenten.

10.3 In geval van beslaglegging of andere interventies door derden, moet de klant de verkoper zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen.

10.4 De klant heeft het recht om de niet-digitale producten door te verkopen in het kader van correcte commerciële activiteiten; de verpanding of overdracht ervan tot zekerheid is echter uitgesloten. De klant draagt hierbij aan de verkoper alle vorderingen over tot het bedrag van het eindfactuurbedrag met betrekking tot de vordering van de verkoper, die de klant toekomen in verband met de doorverkoop aan toekomstige kopers of derden. In dezelfde mate als de clausule van eigendomsvoorbehoud in paragraaf 10.1 van deze AV is de bovengenoemde overdracht bedoeld om de genoemde vordering te beschermen. De klant blijft ook na voornoemde overdracht gemachtigd om deze vorderingen te innen. De verkoper heeft echter het recht om de vorderingen zelf te innen als de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, een betalingsachterstand heeft, de opening van een insolventieprocedure aanvraagt of als de klant zijn betalingen definitief staakt. In dergelijke gevallen kan de verkoper de incassomachtiging intrekken. Bovendien kan de verkoper eisen dat de klant hem zo snel mogelijk informeert over de overgedragen vorderingen en hun debiteuren en hem een schriftelijke verklaring van overdracht en alle documenten en informatie verstrekt die nodig zijn voor het innen van de vordering. Deze clausule is niet van toepassing op consumenten.

10.5. Indien de door de verkoper geleverde niet-digitale producten worden samengevoegd met of verweven in andere roerende zaken en indien deze dan deel gaan uitmaken van een homogeen geheel, verbindt de klant zich ertoe zijn aandeel in de mede-eigendom van het homogeen geheel aan de verkoper over te dragen. De klant draagt hierbij aan de verkoper alle vorderingen over tot aan het laatste factuurbedrag met betrekking tot de vordering van de verkoper die de klant toekomen in verband met de doorverkoop van goederen waarvan de verkoper mede-eigenaar is; de verkoper aanvaardt deze overdracht. De bepalingen van artikel 10.4 zin 3 e.v. zijn dienovereenkomstig van toepassing. Deze bepaling is niet van toepassing op consumenten.

10.6 Indien de klant de door de verkoper geleverde niet-digitale producten zodanig gebruikt dat zij een integraal onderdeel van een nieuw goed worden, wordt de eigendom van de verkoper omgezet in een gedeeltelijke eigendom van het aldus vervaardigde product. De klant draagt hierbij aan de verkoper alle vorderingen over tot het uiteindelijke factuurbedrag met betrekking tot de vordering van de verkoper, die de klant toekomen in verband met de doorverkoop aan toekomstige kopers of derden. De bepalingen van clausule 10.4 zin 3 e.v. zijn dienovereenkomstig van toepassing. Deze clausule geldt niet voor consumenten.

10.7 Indien de zekerheden waartoe de verkoper gerechtigd is de gedekte vorderingen met meer dan 20% overtreffen, is de verkoper verplicht om op verzoek van de klant en naar keuze van de verkoper de zekerheden boven voornoemde grens vrij te geven.

11) Zekerheden voor contracten bedoeld in art. 3.2, 3.3 a) en 3.4

11.1 De bepalingen van dit artikel 11 zijn van toepassing op contracten die zijn aangegaan onder de paragrafen 3.2, 3.3 a) en 3.4.

11.2 Vorderingen tegen Verkoper wegens materiële gebreken verjaren na een jaar vanaf de risico-overgang, voor zover ze betrekking hebben op nieuwe producten of nieuwe diensten. Deze clausule is niet van toepassing indien de wet langere termijnen voorschrijft. Deze clausule is niet van toepassing op consumenten.

11.3 Bij levering van tweedehands producten is een beroep op de garantie voor verborgen gebreken uitgesloten – behoudens wettelijke bepalingen en andere bestaande overeenkomsten. Deze clausule geldt niet voor consumenten.

11.4 Alle informatie over de producten, al dan niet uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, zijn slechts beschrijvingen van eigenschappen en geen garanties, verzekerde eigenschappen, contractueel bedoeld gebruik en dergelijke. Kennelijke fouten (typografische fouten, rekenfouten, vormfouten, enz.) in nota’s, protocollen, gebruiksaanwijzingen, berekeningen, brochures, in de online shop van de verkoper, enz. kunnen te allen tijde door de verkoper worden gecorrigeerd. Elk verhaal voor het verwijderen van dergelijke kennelijke fouten is uitgesloten.

11.5 Met betrekking tot leveringen door de verkoper is het in elk geval de verantwoordelijkheid van de handelaar om het gekochte goed te controleren en de verkoper op de hoogte te brengen van eventuele gebreken die hij vaststelt, in overeenstemming met het wettelijke kader. Als een levering namens een tussenpersoon rechtstreeks aan een consument wordt geleverd, is de commerciële meldingsplicht ook onbeperkt van toepassing. Deze clausule is niet van toepassing op consumenten.

11.6 Indien de klant de levering van de verkoper weigert om een andere reden dan een wezenlijk gebrek dat het gebruik ervan beperkt of verbiedt, ondanks het feit dat de verkoper heeft verklaard dat hij zich ertoe verbindt de gesloten overeenkomst uit te voeren, is de klant in gebreke met aanvaarding. Acceptatie van de levering kan niet worden geweigerd op grond van onbeduidende gebreken.

11.7 De garantie geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik, wijzigingen aan de systeemcomponenten die in strijd zijn met de contractuele beginselen, gebreken die het gevolg zijn van het gebruik van ongeschikte organisatorische middelen, het gebruik in een hardware- of softwareomgeving die niet voldoet aan de in het licentiecertificaat vermelde eisen, ongebruikelijke gebruiksomstandigheden of ingrepen in de systemen door de klant of derden. Indien de producten in combinatie met apparatuur van derden worden gebruikt, wordt alleen garantie voor functie- en prestatiegebreken verleend indien deze gebreken ook onafhankelijk van de betreffende apparatuur van derden optreden of indien compatibiliteit met deze apparatuur contractueel is overeengekomen.

11.8 Indien een levering gebreken vertoont, kan de verkoper naar eigen keuze nakoming achteraf verrichten door het gebrek te verhelpen (reparatie) of door een artikel zonder gebreken te leveren (vervanging). In het laatste geval is de klant verplicht om de defecte producten op verzoek van de verkoper terug te sturen, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. Als de klant een consument is, is de bovenstaande zin van toepassing, met dien verstande dat het gebruik niet kan worden overgedragen of vervangen door de werkelijke waarde. De klant is verplicht om de verkoper de tijd en gelegenheid te geven voor nakoming achteraf, in het bijzonder verbetering achteraf.

11.9 In geval van een bewezen gebrek en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, draagt de verkoper de kosten die voortvloeien uit de controleprocedures en de daaropvolgende nakoming van de contractuele verplichtingen; in dit geval de kosten van transport, reizen, arbeid en materialen. Als de klacht over een verborgen gebrek ongegrond blijkt te zijn, heeft de verkoper het recht om van de klant terugbetaling te eisen van de kosten van de nakoming achteraf, tenzij de klacht niet aan de klant kan worden toegeschreven. Als de nakoming achteraf mislukt, als de verkoper de nakoming achteraf definitief en onherroepelijk weigert, als de nakoming achteraf niet aanvaardbaar is voor de klant, kan de klant, onverminderd eventuele bestaande aanspraken op schadevergoeding, de overeenkomst ontbinden of de overeenkomstige tegenprestatie verminderen.

11.10 In het geval van onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit, in het geval van verwaarloosbare verslechtering van de functionaliteit, in het geval van natuurlijke slijtage of schade als gevolg van onjuiste of nalatige behandeling of opslag, overmatig gebruik, ongeschikte apparatuur of externe factoren die niet zijn voorzien in het contract, kan de klant geen rechten en aanspraken doen gelden op grond van de garantie voor verborgen gebreken. Als de nakoming achteraf mislukt en de klant nog steeds gerechtigd is om verdere nakoming achteraf te eisen en zijn wettelijke rechten te doen gelden, kan de verkoper eisen dat de klant zijn rechten doet gelden binnen een redelijke termijn. In dit geval moet de klant de verkoper schriftelijk (bijv. per e-mail, fax of brief) informeren. De tijdslimiet wordt gerespecteerd als de verklaring van de klant door de verkoper wordt ontvangen voordat de tijdslimiet is verstreken. Indien de klant zijn rechten niet tijdig doet gelden, kan hij deze rechten, in het bijzonder het recht om zich terug te trekken uit het contract of om schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming, alleen en alleen doen gelden als een nieuwe redelijke termijn die hij heeft gesteld voor nakoming achteraf zonder succes is verstreken. Deze clausule geldt niet voor consumenten.

11.11 Het recht van regres van de Klant tegen de Verkoper geldt alleen in het geval dat de betreffende Klant met zijn Afnemer geen overeenkomst is aangegaan die verder gaat dan de toepasselijke wettelijke garantierechten. Deze clausule is niet van toepassing op consumenten.

11.12 De verkorte verjaringstermijn en de uitsluiting van aansprakelijkheid in paragraaf 11 van deze AV gelden niet in geval van opzettelijk of door nalatigheid veroorzaakt letsel aan leven, lichaam of gezondheid, in geval van opzettelijk plichtsverzuim of grove nalatigheid van de verkoper, in geval van bedrieglijk verzwijgen van een gebrek, in geval van een relevante garantie met betrekking tot de kwaliteit van de producten of in geval van aanspraken op grond van de Wet Productaansprakelijkheid.

11.13 Voor zover de verkoper in het kader van deze overeenkomst updates, upgrades, nieuwe programmaversies of andere nieuwe inhoud levert met betrekking tot het onderwerp van de oorspronkelijke overeenkomst, is dit lid 11 van overeenkomstige toepassing.

11.14 In geval van juridische gebreken is het bepaalde in dit artikellid 11 van overeenkomstige toepassing.

12) Garantie voor overeenkomsten als bedoeld in paragraaf 3.3 b)

12.1 De bepalingen van dit artikel 12 zijn van toepassing op overeenkomsten als bedoeld in artikel 3.3 b).

12.2 In geval van materiële gebreken kan de klant zijn rechten doen gelden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In voorkomend geval is de klant verplicht de verkoper zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van materiële gebreken.

12.3 De klant heeft niet het recht om de onmiddellijke ontbinding (verbreking wegens gebrek) van een bepaalde overeenkomst te eisen op grond van de weigering van de verkoper om het in de overeenkomst voorziene gebruik toe te staan. Deze bepaling is niet van toepassing in geval van frauduleus wangedrag van de verkoper of in geval van een vertraging in de levering die te wijten is aan de verkoper.

12.4 De klant kan geen rechten en aanspraken doen gelden met betrekking tot verborgen gebreken in de volgende gevallen: de software is oneigenlijk of onrechtmatig gebruikt; de software is gewijzigd of aangepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper; problemen of fouten ontstaan als gevolg van het gebruik in een hardware- of softwareomgeving die niet voldoet aan de in het licentiecertificaat beschreven technische eisen – tenzij de klant kan aantonen dat het gebrek door de software zelf wordt veroorzaakt.

12.5 In geval van onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit, in geval van verwaarloosbare achteruitgang van de functionaliteit, in geval van natuurlijke slijtage of schade als gevolg van onjuiste of nalatige behandeling of opslag, overmatig gebruik, ongeschikte apparatuur of externe factoren waarin het contract niet voorziet, kan de Klant zijn rechten en aanspraken op grond van de garantie voor verborgen gebreken niet doen gelden.

12.6 De uitsluiting van aansprakelijkheid in paragraaf 12 van deze AV is niet van toepassing in geval van opzettelijk of door nalatigheid veroorzaakt letsel aan leven, lichaam of gezondheid, in geval van opzettelijk plichtsverzuim of grove nalatigheid van de verkoper, in geval van bedrieglijk verzwijgen van een gebrek, in geval van een relevante garantie op de kwaliteit van de producten of in geval van aanspraken op grond van de Wet Productaansprakelijkheid.

12.7 Voor zover de verkoper in het kader van deze overeenkomst updates, upgrades, nieuwe programmaversies of andere nieuwe inhoud levert met betrekking tot het onderwerp van de oorspronkelijke overeenkomst, is deze paragraaf 12 van overeenkomstige toepassing.

12.8 In geval van juridische gebreken is het bepaalde in dit artikellid 12 van overeenkomstige toepassing.

13) “100% niet-goed-geld-terug garantie”: garantieclausule

De garantie is geldig voor een beperkte periode van 2 jaar vanaf de factuurdatum. De uitzondering op deze regel zijn producten met een beperkte levensduur. Voor deze producten is de garantieperiode beperkt tot de respectieve levensduur. Indien wordt aangetoond dat het product bij AGM Software OÜ is gekocht en schriftelijk wordt bevestigd dat het product niet meer in gebruik is en niet aan derden is doorgegeven, wordt het betaalde bedrag volledig terugbetaald, zonder dat aanvullend bewijs hoeft te worden geleverd. De terugbetaling vindt plaats 14 dagen na ontvangst van de door AGM Software OÜ vereiste documenten (aankoopbewijs en schriftelijke bevestiging).

14) Aansprakelijkheid in geval van andere schendingen van contractuele verplichtingen

14.1 In geval van een andere schending van de contractuele verplichtingen dan een materieel of juridisch gebrek in overeenstemming met paragraaf 11 en 12, is de verkoper aansprakelijk voor elk opzettelijk of grof nalatig gedrag van zijn organen of agenten en – ongeacht de mate van verwijtbaarheid – voor alle schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

14.2 De Verkoper is ook aansprakelijk voor lichte nalatigheid van zijn plaatsvervangers in geval van niet-nakoming van een contract, vertraging in de nakoming, schending van een garantie of schending van een andere wezenlijke contractuele verplichting. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming op zich noodzakelijk is voor de goede uitvoering van het contract en waarvan de andere partij mag verwachten dat deze worden nagekomen. In dergelijke gevallen is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de typische schade die de verkoper op het moment van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs had kunnen voorzien.

14.3 Elke aansprakelijkheid van de verkoper buiten de gevallen van aansprakelijkheid beschreven in paragraaf 12.1 en 12.2 – ongeacht de rechtsgrond – is uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor alle vorderingen die voortvloeien uit de schending van contractuele verplichtingen, evenals voor elke aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, maar geldt niet voor vorderingen die voortvloeien uit schade die is veroorzaakt op het moment dat het contract werd gesloten.

14.4 De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens tijdens het testen, noodzakelijke reparaties of andere diensten. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de gegevens die zijn opgeslagen op de relevante apparaten of gegevensopslagplaatsen veilig zijn en dat er geen gevoelige gegevens zijn opgeslagen.

14.5 Alle met de Klant overeengekomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor de organen en plaatsvervangers van de Verkoper.

14.6 De bovenstaande bepalingen doen geen afbreuk aan de rechten die voortvloeien uit de Wet Productaansprakelijkheid.

15) Gebruik van promotiebonnen

15.1 Vouchers die gratis door de verkoper worden uitgegeven in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur, en die de klant in geen geval mag kopen (hierna “promotionele vouchers” genoemd), mogen uitsluitend worden gebruikt in de online shop van de verkoper en alleen binnen de aangegeven periode.

15.2 Bepaalde artikelen kunnen worden uitgesloten van promoties, op voorwaarde dat de uitsluiting wordt vermeld op de promotiebon.

15.3 Promotiebonnen kunnen alleen worden gebruikt voordat de bestelling is afgerond. Elke latere compensatie is uitgesloten.

15.4 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden gebruikt.

15.5 De waarde van de producten moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de kortingsbon. Het resterende bedrag wordt niet terugbetaald door de verkoper.

15.6 Als de waarde van de kortingsbon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan het verschil worden verrekend via een van de betaalmethoden die door de verkoper worden aangeboden.

15.7 Het saldo van een promotionele bon wordt niet uitbetaald in contanten of rente.

15.8 Indien de Klant, op grond van het wettelijk voorziene herroepingsrecht, de producten die geheel of gedeeltelijk met een promotionele bon werden betaald, terugstuurt, zal de Verkoper de promotionele bon in geen geval terugbetalen.

15.9 Promotiebonnen zijn overdraagbaar. De verkoper kan, met bevrijdende werking, de betaling uitvoeren aan de houder die de promotionele bon inwisselt in de online shop van de verkoper. Deze bepaling is niet van toepassing in geval van kennis, of gebrek aan kennis door een verwijtbaar verzuim, van de onbekwaamheid of het gebrek aan vertegenwoordigingsrecht van de betrokken houder.

16) Vermelding als referentie

Als de Klant een bedrijf is, aanvaardt hij hierbij dat de Verkoper hem als referentie vermeldt, met vermelding van zijn bedrijf en met gebruikmaking van het bijbehorende handelsmerk, met name op de website van de Verkoper, binnen de profielen van de Verkoper op sociale netwerken (zoals Twitter, LinkedIn, Xing) en in de eigen publicaties van de Verkoper. De klant kan zijn toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken door een verklaring te sturen naar de verkoper.

17) Slotbepalingen

17.1 De contractpartner is alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper gerechtigd rechten over te dragen en aanspraken uit de contractuele relatie tegenover derden geldend te maken.

17.2 Deze AV zijn onderworpen aan het Franse recht, zonder uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en verwijzingen naar het internationale privaat- en procesrecht. Wat de consument betreft, geldt deze keuze van het toepasselijke rechtskader enkel voor zover de verleende bescherming niet wordt opgeheven door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

17.3 In geval van een geschil voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze AV van toepassing zijn, zijn uitsluitend de Franse rechtbanken (in overeenstemming met de maatschappelijke zetel van de verkoper) bevoegd. De verkoper heeft niettemin het recht om zijn rechten tegenover de klant te doen gelden voor elke bevoegde rechtbank. Deze clausule is niet van toepassing op consumenten.